Album Impressions Songs predstavuje slovenskú piesňovú tvorbu v kontexte európskej hudby

0

Veľkosť písma

  • A
  • A
  • A
Ponuku zvukových nosičov s piesňovou tvorbou v poslednom období výrazne obohatilo CD z vydavateľstva Hevhetia (2021), ktoré sa mi dostalo nedávno do rúk. Na našom trhu s hudobnými médiami ho považujem za nezvyčajný a krásny artikel s kvalitnou interpretačnou umeleckou dvojicou Mária Tajtáková (Maria Taytakova) – Ladislav Fančovič (Fanzowitz), ako aj výberom a dramaturgiou.

Popri subtílnych piesňach francúzskych skladateľov z konca 19. a z 20. storočia (Gabriel Fauré, Henri Duparc, Claude Debussy, Olivier Messiaen), či rakúskeho expresionistu (Alban Berg), sa v mimoriadne citlivej interpretácii zaligocú aj piesne slovenských skladateľov, vytvorené v prevažne ranom skladateľskom období v 30-tych a 40-tych rokoch: Dezider Kardoš, Piesne o láske, cyklus 4 piesní pre vysoký hlas a klavír op. 2 na texty V. Beniaka a M. Haľamovej z r. 1935, Ladislav Holoubek, Mladosť, cyklus piesní pre koloratúrny soprán so sprievodom klavíra op. 29 na básne L. Novomeského z r. 1935 a 1944, Ján Zimmer, Jar v údolí, tri piesne pre soprán a klavír op. 3 na texty R. Dilonga z r. 1948).

Mária Tajtáková, Ladislav Fančovič, Impressions Songs, CD, 2021, zdroj foto: hevhetia.com

Z tejto aktivity dvoch výrazných umelcov na slovenskej pôde ma najviac potešilo, že svoju pozornosť venovali nielen sugestívnym dielam francúzskych a rakúskeho skladateľa, ale i piesňam slovenských skladateľov. Sú porovnateľné s európskym hudobným statusom svojej doby, ba niektoré si v harmonickom pláne počínajú ešte odvážnejšie. Počúvanie CD mi prinieslo výborný pocit z objavnosti výberu a dramaturgie, čerpajúcich z málo preferovaného, pritom na skvosty bohatého balíka piesní. Týka sa to nielen mien európskych skladateľov, niektorých aj menej známych, ale najmä slovenských skladateľov, ktorých piesne sú na koncertoch často len „ihlou v kope sena“, ak vôbec zaznejú.

Gabriel Fauré (1845 – 1924), francúzsky skladateľ, organista, dirigent aj pedagóg, vyučoval na parížskom konzervatóriu kompozíciu. Medzi jeho žiakov patrili niektorí iniciátori nových prúdov vo francúzskej hudbe ako boli Maurice Ravel či Nadia Boulanger. G. Fauré sa venoval piesňovej tvorbe priebežne do r. 1921. Je autorom okolo 20-tich samostatných piesní, z ktorých sa na CD dostali štyri. Všetky na poéziu francúzskych básnikov.

Henri Duparc (1848 – 1933), francúzsky skladateľ, žiak Césara Francka. Tento nadaný skladateľ sa musel vzdať kariéry. Prestal tvoriť po tom, ako ho v r. 1885 ho paralyzovala obrna nervovej sústavy. Svoje piesne napísal zväčša so sprievodom orchestra. Tri na texty francúzskych básnikov sú na CD so sprievodom klavíra (Charles Baudelaire je autorom dvoch).

Ladislav Fančovič, Mária Tajtáková, nahrávanie CD Impressions Songs v Dome umenia Košice, 2021, zdroj foto: FB Hevhetia

Claude Debussy (1862 – 1918), francúzsky skladateľ. Popri kompozičnej činnosti vystupoval na koncertných pódiách aj ako klavirista a dirigent, písal kritiky a články. Je považovaný za najdôležitejšiu skladateľskú osobnosť, ktorá premostila hudbu 19. a 20. storočia. Štyri piesne na CD (tri na texty francúzskych básnikov) patria do jeho raného obdobia, nepoznamenaného ešte štýlom impresionizmu, ktorého tvorcom sa stal.

Alban Berg (1885 – 1955), rakúsky skladateľ, v dejinách hudby zapísaný ako reprezentant hudobného expresionizmu, blízky spolupracovník Arnolda Schönberga. Výber štyroch piesní na CD je z cyklu Sieben frühe Lieder (1907 – 1908), ktoré vyšli až v roku 1928. Tieto piesne, sú síce v melodickej a harmonickej dikcii odvážnejšie, ale ešte bez expresionistických prvkov.

Olivier Messiaen (1908 – 1992) bol na parížskom Konzervatóriu žiakom Paula Dukasa. Svoj záujem delil medzi skladateľskú a pedagogickú činnosť. Veľkú pozornosť venoval ľudovým piesňam, najmä rytmom hinduistickej a gréckej hudby, zaujímal ho gregoriánsky chorál. Zvláštnu záľubu našiel v prírode, študoval spev rôznych druhov vtákov, čo aj zúročil v Katalógu vtákov (Catalogue d´oiseaux, 1956 – 1958). Experimentoval aj so štvrťtónmi. Jeho bohatú a rôznorodú tvorbu možno klasifikovať ako netradičnú, opúšťajúcu klasickú a zaužívanú harmóniu, ale aj tradičné obsadenie nástrojov v komornej hudbe. Intenzívne študoval kompozičné problémy, ktoré vznikali v seriálnej hudbe. K jeho žiakom medzi inými patria aj skladatelia – novátori: Pierre Boulez, Karlheinz Stockhausen, Paul Henri, Iannis Xenakis. Pieseň Vocalise (1935) pochádza z Messiaenovho raného obdobia.

Mária Tajtáková, Ladislav Fančovič, Impressions Songs, obal CD, zdroj foto: hevhetia.com

Slovenskí skladatelia

Dezider Kardoš (1914 – 1991) je v kontúrach slovenskej hudby výrazným symfonikom. Na jeho konte však nájdeme aj veľké množstvo piesňovej tvorby s rôznym obsadením, úpravami, detskej aj ľudovej. I keď nepochádzal z východného Slovenska (nar. 1914 v Nadliciach), časť svojho aktívneho života strávil v Košiciach a v Prešove ako rozhlasový hudobný redaktor. Z ľudových piesní tejto časti Slovenska čerpal svoje inšpiračné zdroje.

Raný cyklus štyroch piesní Piesne o láske pre soprán a klavír op. 2 je pretavením intimity textov dvoch slovenských básnikov – Valentína Beniaka a Maše Haľamovej do zaujímavej hudobnej štruktúry, v intimite ktorej v klavírnom parte počujeme aj harmonické spoje džezovej hudby, hoci len vo veľmi opatrnej verzii.

Ján Zimmer (1926 – 1993), známy nielen ako skladateľ, (žiak E. Suchoňa a štúdiá si ešte doplnil na Vysokej škole F. Liszta v Budapešti u skladateľa Ferenca Farkasa), ale aj ako úspešný klavirista (žiak vynikajúcej pedagogičky Anny Kafendovej). Krátko pedagogicky pôsobil na Konzervatóriu v Bratislave. Vyučoval tu hudobnú teóriu a klavír. V bohatej, najmä klavírnej tvorbe (sedem klavírnych koncertov a množstvo ďalších skladieb pre tento nástroj), no i v tvorbe komornej a hlavne symfonickej (13 symfónií), si našla miesto aj intimita piesne.

Cyklus troch piesní Jar v údolí pre soprán a klavír na texty R. Dilonga op. 3, patria k jeho najranejším dielam. Napísal ich ešte ako študent v roku 1947. Reflexívna lyrika týchto piesní, odrážajúca svet meditácií Dilongových veršov, sa tu snúbi i s vypäto klenutou melodikou, ktorej Zimmer dáva náležitý priestor i v celej svojej ďalšej tvorbe.

Ladislav Holoubek, pražský rodák (1913 – 1994), klavirista, skladateľ a dirigent patrí v kontexte divadla a opery k najuznávanejším a najúspešnejším československým operným dirigentom. Najrozsiahlejšia časť jeho kompozičnej činnosti patrí hudbe vokálnej. Napísal tiež niekoľko opier, ktoré vznikli ešte v 30-tych rokoch 20. storočia s istými ambíciami vytvoriť slovenskú operu.

Mária Tajtáková, Peter Beňo grafik, príprava vizuálu CD Impressions Songs, 2021, zdroj foto: FB Hevhetia

Štyri piesne z cyklu Mladosť pre koloratúrny soprán a klavír op. 19 (1935, 1946) odrážajú v hudbe skladateľovo citlivé vnímanie lyriky Novomeského veršov. Piesne sú zaujímavou sondou do tvorby mladého skladateľa, ktorý ešte v roku 1935 študoval kompozícu v Prahe na Majstrovskej škole Vítězslava Nováka a v roku 1944 už bol operným dirigentom v SND v Bratislave. L. Holoubek bol dva razy umeleckým riaditeľom a dirigentom operného súboru v Košiciach, najprv nastúpil do tunajšieho Národného divadla (1955 – 1958) a potom, po návrate do tohto mesta od r. 1966 pôsobil vo funkcii umeleckého riaditeľa a dirigenta Opery Štátneho divadla do roku 1976, ale ako dirigent tu zotrval až do svojho odchodu z Košíc v r. 1981.

Interpretmi piesní sú Maria Taytakova (Mária Tajtáková, koloratúrny soprán) a Ladislav Fanzowitz (Fančovič, klavír).

M. Taytakova už zaznamenala znateľnú stopu do rámca mladej slovenskej speváckej rodiny. Absolventka bratislavského Konzervatória (štúdium u Jarmily Smyčkovej a Zuzany Stankociovej) a Akadémie umení v Banskej Bystrici (profesorky Eva Blahová a Mária Tomanová) sa ako aktívna účastníčka zúčastňovala na interpretačných kurzoch, ktoré viedli významné osobnosti speváckeho umenia ako Eva Márton, Thomas Hampson, Peter Dvorský, Mirella Freni, Raina Kabaivanska a ďalší.

V slovenskej speváckej zóne predstavuje všestranný typ koloratúrnej sopranistky – sólistky, ktorá svoj talent uplatnila aj na javisku v niekoľkých operách, napr. v hlavnej úlohe opery Lucia di Lammermoor v ŠD v Košiciach, Najade v Ariadne na Naxe R. Straussa a Obertovi v Alcine G. F. Händela. Bola i Musettou a Gildou (Taliansko, Rakúsko), v zahraničí sa predstavila i v iných operných úlohách.

M. Taytakova pozitívne reagovala na odvážnu výzvu spievať sólové piesne. Pre seba aj poslucháčov otvorila a objavila ich komornú a intímnu atmosféru. Túto nezvyčajne krásnu atmosféru šíri aj jej interpretácia všetkých piesní z CD nosiča. Krehký svet lyriky francúzskych skladateľov a básnikov vníma M. Taytakova mimoriadne spevácky citlivo a s rešpektom. Výsledkom je hlasová sviežosť v každej piesni i prirodzenosť prejavu pri pohybe melodických liniek. Piesne Faurého a Duparca pôsobia v jej podaní ako ľahký vánok hudobného jemnocitu.

Mária Tajtáková, Ladislav Fančovič, Impressions Songs, obal CD, zdroj foto: hevhetia.com

Nielen vo francúzskych, ale aj slovenských piesňach zaujme práca s tónmi, hudobne bezchybné zaobchádzanie s vysokými polohami, precíznosť spevu v koloratúrach a zvukovo akceptabilné zvyšovanie dramatického vypätia niektorých piesní (Debussy, ale aj Duparc, nehovoriac o Bergovi a na viacerých miestach piesní slovenských autorov). Na CD zaujal farebne vyrovnaný hlasový fond M. Taytakovej, znelý v každej polohe a okrúhla tvorba tónu. Piesne slovenských skladateľov, dokonca v textúre o niečo náročnejšie ako francúzske pre skvelú sólistku neznamenali interpretačný problém.

V osobnosti Ladislava Fanzowitza (Fančovič) dostali piesne na CD prvotriedneho klaviristu, ktorý osvedčil svoje umelecké kvality už mnohonásobne, či ako orchestrálny sólista (v repertoári má vyše 20 klavírnych koncertov 18. – 20. storočia), či ako sólista v náročných skladbách pre klavír málo hrávaných skladateľov, ktorých objavuje (E. Dohnányi, L. Godowsky, G. Baczewicz, R. Kahn a mnohí ďalší). Na bratislavskom konzervatóriu bol žiakom Petra Čermana, na VŠMU v Bratislave a na AMU v Prahe študoval u Mariána Lapšanského. Okrem štúdia na Universität für Musik und darstellende Kunst vo Viedni sa zúčastňoval na majstrovských kurzoch popredných klavírnych virtuózov.

Jeho umelecký záber ako interpreta akoby nepoznal hranice. Spolupracuje s inými interpretmi v komorných zostavách (huslista Milan Paľa, speváčka Maria Taytakova…), je stálym členom komorných súborov Hugo Kauder Trio a Bergerovo trio. Na svoje vystúpenia, či ako sólista alebo v komornom súbore spolu so spoluhráčmi zaraďuje a tým aj propaguje pôvodnú súčasnú i staršiu slovenskú tvorbu (Ľ. Čekovská, V. Šarišský, I. Zeljenka, R. Berger, J. Iršai a ďalší). Inklinovanie ku klasickému džezu uskutočnil, keď založil swingový orchester Fast Jazz Band (2011).

Mária Tajtáková, Ladislav Fančovič, CD Impressions Songs, 2021, zdroj foto: FB

Na koncertných pódiách sa uplatňuje aj ako výborný saxofonista, ktorý sa priebežne zdokonaľuje v Holandsku. Založil súbor Pressburg Saxophone Quartet, Medzinárodný festival starého jazzu Golden Age Festival ako aj majstrovské kurzy klasického saxofónu Saxophobia Bratislava.

L. Fančovič sa na umeleckom výsledku CD podieľa veľmi významne. Jeho klavírny sprievod sa nenásilne, takmer až nepozorovane stáva súčasťou impresií, ako sú zakotvené v názve albumu (Impressions Songs). Tóny klavíra vychádzajúce spod jeho rúk sú v najužšom kontakte s lyrikou piesní a spevu. Fančovičova hra bezchybne reflektuje ich lyriku, ale aj maličký dramatizmus niektorých úsekov v maximálne aplikovanej hudobnej spolupráci so sólistkou M. Taytakovou. Táto dvojica svojím prednesom ponúkla poslucháčovmu vnímaniu úžasne výraznú vnútornú intimitu.

CD je vybavené estetickým a vkusným dizajnom, text všetkých piesní, uverejnený v obale, ich obohacuje o ďalšiu dimenziu. Pod texty o skladateľoch a dielach sa podpísal Peter Katina.

Autor: Dita Marenčinová

Impressions Songs
Maria Taytakova, spev / Ladislav Fanzowitz, klavír
(Fauré/ Duprac/ Debussy/ Berg/ Kardoš/ Zimmer/ Holoubek/ Messiaen)
CD: nahrané júl – august 2021 v Štátnej filharmónii Košice
Vydavateľstvo: Hevhetia 2021, HV 0227-2-231

video

Podporte časopis Opera Slovakia
Článok je chránený autorským zákonom a jeho akékoľvek použitie, alebo šírenie bez písomného súhlasu redakcie Opera Slovakia alebo autora je zakázané.

O autorovi

muzikologička, pedagogička, hudobná kritička a publicistka

Zanechajte komentár