K hudbe nepotrebujeme iba sluch a srdce, ale aj rozum

0

Veľkosť písma

  • A
  • A
  • A
Najmä v radoch dnešnej mladej a strednej generácie hudobných umelcov sa čoraz viac presadzuje názor o celoživotnom prehlbovaní nielen interpretačnej stránky talentu, ale aj racionálneho prehlbovania vedomostí. Sem patrí aj trojstupňové vysokoškolské umelecké vzdelávanie (bakalár, magister a doktorand). Umelci – absolventi doktorandského štúdia – popri úspechoch na svetových pódiách, majú pred sebou aj vynikajúcu pozíciu v oblasti budúceho pedagogického pôsobenia.

Z mien domácich absolventov doktorandského štúdia, ako aj aktuálnych doktorandov na Fakulte múzických umení Akadémie umenia v Banskej Bystrici (založenej r. 1997) možno spomenúť umelcov ako patria napríklad Pavol Bršlík, Štefan Kocán, Mária Porubčinová, Ľubica Vargicová, Matej Arendárik, Milan Paľa, Miroslav Dvorský, Sisa Sklovská, Adriana Kučerová. Hodne ich prichádza na AU študovať aj zo zahraničia – ČR, Maďarsko, Rakúsko, Čína, Južná Kórea atď. V programových bulletinoch si za menom síce neuvádzajú titul „artis doctor“ (v skratke „ArtD.“), ale tento titul im zaručuje postavenie a záujem o prípadné pôsobenie na domácich i zahraničných vysokých hudobných školách (prinajmenej v Európskej únii).

Akadémia umení v Banskej Bystrici, foto: internet

Niekoľkoročné doktorandské štúdium – interné trvá tri, externé až štyri roky – vyžaduje priebežné vzdelávanie a vykonanie skúšok z rôznych disciplín vrátane hudobnej teórie hudobného interpretačného umenia, výskum v oblasti zvolenej hlavnej témy štúdia, ale aj koncertnú činnosť a zdokonaľovanie interpretačného umenia v triedach popredných umelcov – vysokoškolských pedagógov, vrátane záverečných koncertov so špecifickým programom, ako aj ich obhajobu, napokon napísanie a obhajobu zadanej kandidátskej dizertačnej práce.

Súčasťou štúdia je aj prezentácia odborných doktorandských prác – ako konferenčných príspevkov spojených s priamou prezentáciou. Takáto konferenčná prezentácia sa na Akadémii umení a jej Fakulte múzických umení v Banskej Bystrici uskutočnila pred pár dňami (17. – 18. júna 2021), pričom bola realizovaná prvýkrát verejnou formou, ako dvojdňové podujatie. Odborným garantom podujatia bol prof. Mgr. art. Marian Lapšanský ArtD. a hudobný skladateľ doc. Peter Špilák.

Akadémia umení v Banskej Bystrici pozostáva z troch fakúlt, z ktorých najstaršia je práve Fakulta múzických umení, založená pri vzniku AU v roku 1997. Najmladšou fakultou je Fakulta dramatických umení, ktorá bola založená v roku 1999.

Umelecké aj vedecké osobnosti AU, ktoré garantujú výchovno-vzdelávací proces, pripravujú študentov na umeleckú dráhu a prípadné neskoršie pedagogické pôsobenie. Súčasťou študijného procesu je aj aktívna účasť v rôznych komorných zoskupeniach, v komornom orchestri, opernom štúdiu a miešanom speváckom zbore.

1. ročník doktorandskej konferencie Fakulty múzických umení na Akadémii umení v Banskej Bystrici, screen z online konferencie: AU
1. ročník doktorandskej konferencie Fakulty múzických umení na Akadémii umení v Banskej Bystrici, screen z online konferencie: AU

Podmienkou absolvovania doktorandského štúdia je dizertačná umelecká prezentácia hudobného diela a vypracovanie vedeckej dizertačnej práce, obsahujúcej hudobno-teoretické, estetické a historické východiská, súvisiace s interpretačným projektom. V závere štúdia doktorand obháji svoj umelecký výkon – recitál väčšieho rozsahu, dokumentovaný audio nahrávkou CD alebo DVD a obháji vedeckú prácu.

Náš vynikajúci klavirista prof. Marian Lapšanský (1947), dlhoročný generálny riaditeľ Slovenskej filharmónie (od r. 2004), popri sólistickej činnosti doma a v zahraničí pôsobí pedagogicky od r. 1987 – v minulosti na viacerých českých (AMU Praha, JAMU Brno) a slovenských vysokých hudobných školách (VŠMU, AU). Na banskobystrickej Akadémii umení pôsobí od jej začiatkov. Je tu jedným z dlhoročných garantov umeleckého vzdelávania. Tento rok bol zadávateľom tém a konzultantom dokonca devätnástich konferenčných príspevkov doktorandov zo Slovenska, ale aj zahraničia (bola medzi nimi aj Číňanka).

Online konferencia Fakulty múzických umení na Akadémii umení v Banskej Bystrici, screen: AU
1. ročník doktorandskej konferencie Fakulty múzických umení na Akadémii umení v Banskej Bystrici, screen z online konferencie: AU

Z tohtoročných tém na odbornej konferencii doktorandov FMU AU (vyjde z nich komplexný zborník) spomeniem aspoň niektoré témy: P. Solarik – Využitie súpravy bicích nástrojov vybraných osobností džezovej hudby, L. Cibuľová – Základné faktory zvládnutia klavírneho interpretačného výkonu, J. Gráf – Rozdiely v príprave vokálnych skladieb na koncertné a operné vystúpenie, M. Tajtáková – Interpretačné špecifiká piesne Apparition od Clauda Debussyho v kontexte vývoja francúzskej hudby na prelome 19. a 20. storočia, S. Vozarova – Tréma a psychická príprava na umelecký vykon, D. Šlepkovska – Komparácia interpretácie komornej hudby a opernej postavy, A. Stračinová – Interpretácia pôvodnej literatúry pre cimbal z obdobia 18. storočia, M. Kušteková – Beethovenova opera Fidelio a porovnanie charakterov ženských postáv, I. Dohovič – 90 minút pred – interpret z pohľadu dirigenta tesne pred javiskovou prezentáciou, T. Valiček – Interpretačná príprava akordeonistu, D. Gabčo – Impresionizmus a symbolizmus v dielach Clauda Debussyho, E. Kosková – Interpretačné špecifiká ruskej husľovej školy.

Dvojdňovú odbornú konferenciu doktorandov FMU AU v Banskej Bystrici (bola prístupná záujemcom a diskutujúcim) aj prostredníctvom živých prenosov – online) viedol prorektor Akadémie umení doc. Mgr. art. Peter Špilák ArtD.

Pripravila: Terézia Ursínyová

Podporte časopis Opera Slovakia
Článok je chránený autorským zákonom a jeho akékoľvek použitie, alebo šírenie bez písomného súhlasu redakcie Opera Slovakia alebo autora je zakázané.

O autorovi

muzikologička, hudobná kritička a publicistka, členka Slovenského centra Medzinárodnej asociácie divadelných kritikov (SC AICT)

Zanechajte komentár