K výročiu huslistu, dirigenta, skladateľa a pedagóga Dezidera Kövéra

0

Veľkosť písma

  • A
  • A
  • A
Dirigent, učiteľ hudby, teoretik a riaditeľ Hudobnej školy v Košiciach Dezider Kövér sa narodil 10. februára 1873 v meste Timisoara (Temešvár) v Rumunsku a zomrel 17. februára 1933 v Košiciach. V tomto roku si pripomíname 150. výročie jeho narodenia a 90. výročie úmrtia.

V historických análoch hudobnej a kultúrnej histórie mesta Košice patrí k významným dokumentom pohľad do dejín hudobného školstva, ktoré vo svojej vedeckej, dokumentačnej a publikačnej činnosti spracovala profesorka dejín hudby Mária Potemrová. Sté výročie jej narodenia, ako aj jej manžela, historika JUDr. Michala Potemru si verejnosť pripomenula na vedeckej konferencii v máji 2022, ktorú pripravila Štátna vedecká knižnica v Košiciach. V týchto dňoch vydali zborník z konferencie s názvom „Dvojica v súkoliach vedy: Michal Potemra a Mária Potemrová“ (ISBN 978-80-85328-74-5).

V súpise jej publikačnej činnosti (zostavila Eva Mičietová) obdivujeme veľké množstvo prác venovaných hudobnému školstvu. V roku 1955 prvýkrát spracovala Dejiny Hudobnej školy v Košiciach (1784 – 1886), o rok neskôr sa venovala téme konzervatória a o Hudobnej škole publikovala aj v r. 1959, pričom tému rozšírila na Hudobné školstvo na východnom Slovensku V roku 1961 sa venovala aj významnej osobnosti hudobného školstva Márii Mašikovej-Hemerkovej. Jej meno vo svojom záhlaví nesie dnešná Základná umelecká škola v Košiciach, k čomu zreteľne prispel aj výskum Márie Potemrovej.

Pri analýze personálneho obsadenia Mestskej hudobnej školy v Košiciach a jej vývoja nachádzame samostatné odseky a premeny v rôznych časových obdobiach od roku jej vzniku (1794) počas odlišných etáp vývoja do roku 1886, 1918, 1945, 1961 a 1984. Pri predstavovaní osobností Mestskej hudobnej školy v Košiciach historička Potemrová konštatovala mimoriadnu pozornosť zo strany vedenia mesta a Ministerstva školstva a v roku 1914 aj starostlivosť o dotácie pre ďalší rozvoj hudobného vzdelávania.

V publikácii Dvesto rokov hudobného školstva v Košiciach“ (1984) si všímala, že „Umelecké kruhy v Košiciach ani vo vojnových podmienkach neustali v zápase o vybudovanie hudobného konzervatória vo svojom meste. V auguste 1917 sa riaditeľom školy stal Dezider Kövér, huslista, dirigent a skladateľ, absolvent kompozičnej triedy Hudobnej akadémie v Budapešti, avšak už v júni 1911 ho poverili vedením husľového oddelenia.

Dvesto rokov hudobného školstva v Košiciach, obálka knihy

Dezider Kövér študoval v Budapešti na Hudobnej akadémii (Zenemüvészeti Föiskolán) u nemeckého skladateľa Hansa Koesslera (1853 – 1926), kde spolu s ním absolvovali Zoltán Kodály, Béla Bartók, Ernest von Dohnányi, Leó Weiner. Po absolvovaní akadémie odišiel do mesta Szatmárnémeti, kde učil deti v základnej hudobnej škole hru na husliach. Po roku 1911, keď sa usídlil v Košiciach, sa stal kapelníkom vojenského domobraneckého orchestra. Od roku 1910 bol dirigentom žiackeho orchestra a od r. 1911 učil nielen husle, ale aj hudobnú teóriu a v r. 1914 založil oddelenie pre komornú hudbu.

Ako učiteľ hudobnej školy zvýšil záujem o hru na husle. Presadil aj hru na violončele a súborovú hru. Mestská rada natoľko obdivovala Kövérove výsledky, že predpokladala jeho využitie pri zakladaní vyššieho stupňa hudobného vzdelávania. Preto ho roku 1917 poverila úlohou riaditeľa školy, ktorú vykonával až do svojej smrti.

Ako dirigent vojenského orchestra III. domobraneckého obvodu využíval jeho obsadenie pri školských príležitostiach, ako napríklad na koncerte k 100.výročiu narodenia F. Liszta v marci 1912. V roku 1913 sa na verejnosti predstavil sláčikový orchester školy so skladbami Haydna a Mozarta.

Málo známou skutočnosťou je, že Dezső Kövér bol autorom učebnice o hudobnej teórii, ktorú napísal r. 1925 pod názvom Hangköztan, Náuka o intervaloch. Do slovenčiny ju preložil Theodor Bálent r. 1925. Vydali ju v košickej tlačiarni Atheneum. Autor ju dedikoval prednostovi mestskej nemocnice Dr. Jozefovi Uramovi. V rukopise sa zachovalo aj venovanie opernému dirigentovi a skladateľovi Karolovi Fischerovi z 26. augusta 1926: „Môjmu kolegovi Karolovi Fischerovi srdečne venuje na pamiatku Kövér.“

Hudobne všestranne vzdelaná osobnosť Dezidera Kövéra, dirigenta, teoretika, huslistu, komorného hráča a pedagóga ani po jeden a polstoročí nezapadla do neznáma. Pomáha nám pochopiť obdobie jeho pôsobenia počas vyše dvestoročnej existencie hudobného vzdelávania v Košiciach.

Autor: Lýdia Urbančíková

(pozn.: profilovú fotografiu Dezidera Kövéra sa redakcii OS nepodarilo vyhľadať)

Podporte časopis Opera Slovakia
Článok je chránený autorským zákonom a jeho akékoľvek použitie, alebo šírenie bez písomného súhlasu redakcie Opera Slovakia alebo autora je zakázané.

O autorovi

muzikologička, dramaturgička, hudobná kritička, hudobná historička a publicistika, členka Slovenského centra Medzinárodnej asociácie divadelných kritikov (SC AICT)

Zanechajte komentár