Kráľovských skladateľov hral v Bratislave rytier hudby Sir András Schiff

0

Veľkosť písma

  • A
  • A
  • A
Máloktorý hudobník klasickej hudby dostal v posledných rokoch od anglickej kráľovnej titul rytiera za zásluhy. Maďarský klavirista Sir András Schiff (nar. 1953) sa tým môže pochváliť. V júni 2014 mu britská panovníčka udelila titul Sir, čo je šľachtický titul používaný v Spojenom kráľovstve pre oslovenie baroneta alebo rytiera. Sir András Schiff vystúpil spolu s klaviristkou Schaghajegh Nosrati a orchestrom Cappella Andrea Barca na koncertnom pódiu bratislavskej Reduty 31. januára 2018 v rámci abonentného cyklu spoločnosti Gesamtkunstwerk v sezóne 2017/2018.

Pri príležitosti tohto ostatného koncertu svetoznámeho umelca chcem pripomenúť dva dávnejšie vystúpenia Andrása Schiffa v Bratislave. Ako mladý klavirista vystúpil na Interpódiu počas Bratislavských hudobných slávností 13. 10. 1974. S vtedajším Štátnym symfonickým orchestrom Gottwaldov hral ako laureát Interpódia Čajkovského Koncert pre klavír a orchester b mol, op. 23. Vtedy mal iba 21 rokov! Druhý raz mal koncert – výlučne s klavírnymi skladbami Josepha Haydna – na BHS 27. 9. 2005. V texte tohto koncertu bola informácia: „Klavírny virtuóz i dirigent v jednej osobe sa na bratislavské festivalové pódium vracia po 30 rokoch. Hudobný odkaz najstaršieho z trojice viedenských klasikov – Josepha Haydna, prežiarený jasnosťou, bezchybným majstrovstvom, duchaplnosťou i duchom 18. storočia – sa stal ťažiskom dramaturgie koncertu Andrása Schiffa, ktorý sa v posledných rokoch venuje cyklickému koncertnému uvádzaniu o. i. tvorby Bacha, Mozarta, Beethovena, Schuberta, Chopina, Schumanna a Bartóka.“ (Pozn aut.: Údaje mi – po trpezlivom pátraní v dostupných archívnych dokumentoch – poskytol oddaný hudobný fanatik p. Dušan Godár.)

Sir András Schiff, Cappella Andrea Barca,
koncert abonentného cyklu spoločnosti Gesamtkunstwerk, 2018,
foto: Robert Tappert

Sir András Schiff sa v posledný januárový deň r. 2018 vrátil na pódium Koncertnej siene Slovenskej filharmónie po 13 rokoch! Možno aj on nevdojak spomínal na svoje dávne úspechy na tomto koncertnom pódiu. Tentokrát priviedol do Bratislavy aj „svoj“ orchester Cappella Andrea Barca, ktorý zostavil zo svojich priateľov  vynikajúcich hudobníkov. S týmto komorným orchestrom účinkuje od r. 1999 pravidelne najmä počas festivalu Mozartwoche v Salzburgu. Cappella Andrea Barca s Andrásom Schiffom ako klaviristom a dirigentom, ale aj ako samostatné teleso precestovala však veľa iných miest, európskych krajín a účinkovalo na prominentných festivaloch i koncertných sieňach. Začiatkom nášho storočia hrala aj v USA  v newyorskej Carnegie Hall, Lincolnovom centre a v Kennedyho centre vo Washingtone.

Andrea Barca, ktorého meno má v názve hosťujúci orchester s A. Schiffom, bol toskánsky skladateľ a klavirista, ktorý sa osobne spoznal s mladým W. A. Mozartom počas jeho koncertu vo Florencii. Odvtedy sa rozhodol venovať svoj život interpretácii Mozartových klavírnych diel.

Ďalšou účastníčkou ostatného výnimočného bratislavského koncertu s Andrásom Schiffom bola v Nemecku narodená, orientálne vyzerajúca klavírna virtuózka Schaghajegh Nosrati, nositeľka prvých cien z viacerých svetových klavírnych súťaží a laureátka Medzinárodnej Bachovej súťaže v Lipsku. Mladá umelkyňa sa orientuje zvlášť na interpretáciu a nahrávanie Bachových klavírnych koncertov. V sezóne 2015/2016 ju Sir András Schiff pozval vystúpiť, v rámci svojej koncertnej série Vytváranie mostov. Nahrala zatiaľ dva CD s dielami J. S. Bacha. Ako umeleckú partnerku pozval túto mimoriadne talentovanú klaviristku aj do Reduty.

Schaghajegh Nosrati, Sir András Schiff, Cappella Andrea Barca,
koncert abonentného cyklu spoločnosti Gesamtkunstwerk, 2018,
foto: Robert Tappert

Na úvod zahrali obaja umelci za sprievodu orchestra Koncert pre dva klavíry c mol (BWV 1060), ktorý sa v notách zachoval len vo verzii pre dve čembalá. Je to dielo v concertantnom štýle, v ktorom znie dialóg medzi sólistami a tutti (orchestrom). Zaujímavé bolo sledovať nástup orchestra pod rukou Adrása Schiffa. Najprv dal orchestru nástup jednou rukou  a druhou vstúpil do dialógu s orchestrom nástupom hlavnej klavírnej témy. Potom si sadol  a spolu so Schaghajegh Nosrati hrali brilantne a v obdivuhodnom tempe celý koncert. Dva krásne koncertné piana zn. Bȍsendorfer stáli svojimi „telami“ v popredí pódia ako jednoliaty obrovský nástroj. Tak aj znela Bachova hudba v podaní dvoch vynikajúcich sólistov. András Schiff v tomto dialógu bol však predsa zvukovo prieraznejší. Nie virtuozitou  tú mala v prstoch a celkovom hudobnom prejave aj bezchybná, rytmicky precízne hrajúca klaviristka. Ale v zámere Bacha bola quasi echom prvého nástroja. Jeden i druhý sólista hrali bez použitia pedálov, zachovávajúc štýl barokovej „stupňovitej dynamiky“, ktorá zdôrazňuje stíšením a zvýraznením zvukovej sily väčšie úseky, než romantické tieňovanie menších hudobných fráz. Perlivý tok hudby pripomínal celkovým podaním jasnú, zrnitú interpretáciu na čembale. Iba stredná veta znela lyrickejšie – v dialógu so sprevádzajúcimi sláčikmi, ktoré na konci pomalej vety zazneli v efektnom pizzicate.

Na koncerte s Cappellou Andrea Barca zaznela, po Bachovom Klavírnom koncerte, kompozične kontrastná, ale tiež molová, nostalgicky vyznievajúca dychová Serenáda c mol KV 388 od W. A. Mozarta (v duchu „Nacht musique“). S predchádzajúcim Bachom spája toto dielo obdivuhodná kontrapunktická práca zrelého Mozarta – najmä v inštrumentálne brilantnom Andante, ale aj v následnom Menuete. V Mozartovej Serenáde zapôsobili mäkkým, krásne oblým zvukom kvalitne vyladené drevené dychové nástroje a v záverečnom variačnom Finále zasa lesné rohy. Tu sa prezentovala kvalita orchestra – pričom dvaja klavírni sólisti bez pohnutia vyčkávali za svojim nástrojmi na záver orchestrálnej skladby – bez odchodu do zákulisia.

Sir András Schiff, Schaghajegh Nosrati, koncert abonentného cyklu spoločnosti Gesamtkunstwerk, 2018,
foto: Robert Tappert

Na koncerte zaznel ešte jeden Bachov Koncert pre dva klavíry c mol – ibaže pod opusovým číslom BWV 1062. Klavírny sólisti si pritom vymenili sedenie za nástrojmi. Ich prednes odrazu zaznel vo vyrovnanej zvukovej sile. J. S. Bach údajne pôvodne písal toto dielo ako husľový „dvojkoncert“. No okrajové časti naznačujú, že ho dokončil ako koncert pre dve čembalá, sláčiky a basso continuo – skratka pre dva vedúce (sólové) nástroje so sprievodom. Opäť uchvátila precíznosť súhry sólistov, ktorí okrem ozdobnosti barokovej hry a jej rýchlemu prúdu prejavili vynikajúcu súhru – nielen medzi sebou, ale aj s trochu prierazne znejúcim orchestrom. A. Schiff bol ako hrajúci dirigent neustále napojený na sláčiky – zrakom a občasnými pokynmi jednou rukou. Bachove koncerty sú predzvesťou neskoršieho vývoja sólového koncertu klasicizme. Z ich concertantného princípu, brilantnosti, ale aj polyfonických podnetov čerpal podnety už W. A. Mozart. Bolo to čiastočne počuť na záver programu, kedy András Schiff Cappellou Andrea Barca zahral Mozartov Klavírny koncert č. 24 c mol KV 491. Je to jedno z vrcholných diel génia klasicizmu. Paradoxom je, že toto dielo s vážnym hudobným obsahom a veľkou dávkou lyriky i pátosu – zvlášť v ronde s codou – písal Mozart súbežne s komickou Figarovou skladbou(!) Mozart v tomto koncerte nechal dostatok priestoru na prezentáciu sólistických variácií, ozdobnej hry, ale aj dialógu so sláčikovo-dychovým orchestrom (hoboje, klarinety, tympany a trúbky). A. Schiff hral v Bachovi i Mozartovi bez štýlových „bŕzd“, viac so zvukovými skúsenosťami súčasného poslucháča. Možno sa to prieči ortodoxným špecialistom, ale poslucháči sa vo svojej väčšine prikláňajú k živému, viac aktuálnemu pohľadu na hudbu minulosti.

Sir András Schiff, Cappella Andrea Barca,
koncert abonentného cyklu spoločnosti Gesamtkunstwerk, 2018,
foto: Robert Tappert

Rodom maďarský, významom svetový klavirista A. Schiff sa sólovo predviedol v Ricercari a 6 z Hudobnej obete (BWV 1079) od J. S. Bacha. Hudobná obeť je dielo, v ktorom Bach 13 – násobne spracoval zadanú tému od (hudbu milujúceho) pruského kráľa Friedricha II. Bach okamžitým improvizačným spracovaním témy do trojhlasnej fúgy údajne uviedol prítomnú spoločnosť k nadšeniu. Z tohto zážitku na kráľovskom zámku Sanssouci vznikli neskôr Bachove ricercary, kánony, fúgy, fantázie a triové sonáty, zhrnuté do diela Hudobná obeť (BWV 1079). Na koncerte v Redute zahral A. Schiff najprv Ricercar a 3 (s tromi rozvedeniami témy) a vzápätí orchester interpretoval Ricercar a 6, spracovaný inštrumentálne.

Hudobná obeť J. S. Bacha je dielo génia, v ktorom sa racionálne myslenie prepája s inšpirovaným hudobným vyjadrením. Rozvíjanie hudobného východiska do stále nových vertikálno – horizontálnych súvislostí, je stavbou, ktorá má na vrchole nielen erb geniálnej racionálnosti, ale súčasne aj veľkého srdca.

Sir András Schiff, Cappella Andrea Barca,
koncert abonentného cyklu spoločnosti Gesamtkunstwerk, 2018,
foto: Robert Tappert

Na poslednom abonentnom koncerte sezóny Gesamtkunstwerk-u, nás teda svojím klavírnym umením, maximálnym sústredením, absolútnou virtuozitou a oduševnenosťou, ale aj espritom a mužnou eleganciou očaril Sir András Schiff, mladá, no Bachom do klavírnej duše preniknutá Schaghajegh Nosrati a farebne bohatá, precízne hrajúca Cappella Andrea Barca.

Ako prídavok zahral hlavný aktér večera nadšenému publiku ukážku z neskorého klavírneho diela romantika Franza Schuberta. (Celý súbor nahral r. 2015 na dobovom fortepiane z r. 1820 u EMC Records). Bola to zasa iná ukážka umenia tejto hlbokej, súčasne humánnej osobnosti.

Autor: Terézia Ursínyová

písané z koncertu 31. 1. 2018

Koncertná sieň Slovenskej filharmónie

Koncert abonentného cyklu spoločnosti Gesamtkuntwerk
Koncertná sieň Slovenskej filharmónie
31. januára 2018

CAPPELLA ANDREA BARCA
Sir András Schiff, dirigent, klavír
Schaghajegh Nosrati, klavír

J. S. Bach: Koncert pre dva klavíry c mol BWV 1060
W. A. Mozart: Serenáda c mol KV 388
J. S. Bach: Koncert pre dva klavíry c mol BWV 1062
J. S. Bach: Ricercar a 3 (Hudobná obeť BWV 1079)
J. S. Bach: Ricercar a 6 (Hudobná obeť BWV 1079)
W. A. Mozart: Klavírny koncert č. 24 c mol KV 491

www.gesamtkunstwerk.eu

články Opera Slovakia o koncertoch spoločnosti Gesamtkunstwerk nájdete TU…


Ak vás tento článok zaujal a chceli by ste byť informovaní o novinkách na webe Opera Slovakia, prihláste sa na odber pravidelného týždenného newslettera.

Podporte časopis Opera Slovakia
Článok je chránený autorským zákonom a jeho akékoľvek použitie, alebo šírenie bez písomného súhlasu redakcie Opera Slovakia alebo autora je zakázané.

O autorovi

Terézia Ursínyová

muzikologička, hudobná kritička a publicistka

Zanechajte komentár