Kontakt

Opera Slovakia, online časopis, vydáva Opera Slovakia, o.z.

ISSN 2453-6490
periodicita denne
Copyright © 2011–2021
webové sídlo: www.operaslovakia.sk
Facebook Opera Slovakia
Twitter Opera Slovakia
LinkedIn Opera Slovakia

Logo

autor loga: Ado Juráček

opera_slovakia_positive_red

 

 

 

Redakcia Opera Slovakia

Ľudovít Vongrej šéfredaktor
Ján Marták zástupca šéfredaktora

redakčná rada

Ľudovít Vongrej šéfredaktor, publicista, odborný editor
Ján Marták – zástupca šéfredaktora, publicista, odborný korektor, odborný editor, jazykový poradca
Elena Blahová-Martišová – publicistka, dokumentaristka
Vanda Martáková – korektorka
Dáša Juhanová – publicistka
Katarína Ofákaná – publicistka

korektúry

Ján Marták
Vanda Martáková

administrátor webu

Radoslav Michalisko, Tatjana Miljanovičová

autori a prispievatelia

Redakcia – kontakt

Sídlo:    Adámiho 26, 841 05 Bratislava
Tel. č.:  +421 907 818876
pevná linka  +421 2 39033479
email:   redakcia@operaslovakia.sk

Archív článkov

sezóna:

Články Opera Slovakia podporené dotáciou z Fondu na podporu umenia sú archivované TU…

 

Publikovanie a akékoľvek ďalšie šírenie či používanie obsahu Opera Slovakia je možné len s vopred dohodnutým písomným súhlasom šéfredaktora Opera Slovakia.

Názory autorov jednotlivých príspevkov sa nemusia zhodovať s názormi redakcie. Za obsahovú aj formálnu stránku jednotlivého príspevkov ručí samotný autor. Obsah článkov je duševným vlastníctvom ich autorov a na články sa vzťahujú autorské práva.

Články publikované v portáli Opera Slovakia sú pravidelne monitorované a archivované rôznymi odbornými inštitúciami a tvoria plnohodnotnú dokumentaristiku.

Internetový časopis Opera Slovakia:

 • je monitorovaný spoločnosťou zameranou na monitoring médii Slovakia Online s.r.o.
 • je archivovaný slovenskými inštitúciami – SND, ŠOBB, ŠDKE, SF, ŠFK, ŠKO Žilina, Divadelným ústavom, SAV a inými hudobnými a odbornými inštitúciami, články zo zahraničia sú archivované zahraničnými inštitúciami
 • je archivovaný Univerzitnou knižnicou v Bratislave v rámci projektu Digitálne pramene – Webharvesting a archivácia e-Born obsahu.
 • je súčasťou nekomerčného výskumu slovenského jazyka na základe požiadavky Jazykovedného ústavu Ľudovíta Štúra Slovenskej akadémie vied a celý svoj obsah poskytuje Opera Slovakia do automatizovaného celku s názvom Slovenský národný korpus.

 

Internetový časopis Opera Slovakia je informačným webovým portálom občianskeho združenia Opera Slovakia

Opera Slovakia, o.z.

Predseda a štatutár: Ľudovít Vongrej
IČO: 42354901
DIČ: 2023938741

IČ DPH:SK2023938741 podľa §7a

Opera Slovakia, o.z. – kontakt

Sídlo:    Adámiho 26, 841 05 Bratislava
Tel. č.:  +421 907 818876
pevná linka  +421 2 39033479
email:   operaslovakia@gmail.com

Opera Slovakia je o.z. zapísané v Evidencii občianskych združení Ministerstva vnútra SR, sekcia verejnej správy. Registrácia vykonaná 14. 11. 2013, číslo spisu VVS │1-900 │90-42420
zmena stanov vzatá na vedomie dňa 28. 12. 2020, číslo spisu VVS │1-900 │90-42420-1

Produkčná činnosť

Producent: Ľudovít Vongrej
Dramaturgia, korepetícia: Júlia Grejtáková
Email:  julia@juliagrejtakova.eu
www.juliagrejtakova.eu
fotograf: Zdenko Hanout
www.hanout.eu

Viac o činnosti Opera Slovakia TU…

Ochrana osobných údajov užívateľov

Prevádzkovateľ internetového portálu Opera Slovakia zhromažďuje a nakladá s osobnými údajmi užívateľov podľa zákona o ochrane osobných údajov č. 122/2013 Z. z. a zákona o elektronických komunikáciách č. 351/2011 Z. z. Prevádzkovateľ nespracováva osobné údaje užívateľov inak, ako na zákonné účely, poprípade na účely, s ktorými užívateľ vyslovil súhlas. Tieto údaje sú spracované len v rozsahu nutnom pre naplnenie vyššie uvedených účelov. Prevádzkovateľ zhromažďuje osobné údaje so súhlasom užívateľov v rozsahu, akým sa do systému zaregistrujú a to: užívateľské meno, meno a priezvisko (nepovinné), e-mailová adresa. Osobné údaje, ktoré prevádzkovateľ spracúva v súlade so zákonom a dobrými mravmi, neposkytuje tretím stranám. Osobné údaje poskytuje užívateľ do redakčného systému Opera Slovakia na účely využitia diskusného fóra pod článkami, na zasielanie pravidelného Newsletteru a na zúčastnení sa súťaží. Po skončení súťaže sú osobné údaje užívateľa vymazané. Pre prípadné pripomienky a otázky k ochrane osobných údajov, môže užívateľ využiť e-mailovou adresu: redakcia@operaslovakia.sk

Pravidlá diskusného fóra na webe Opera Slovakia platné od 1. januára 2014

Účelom webovej stránky Opera Slovakia je prinášať seriózne spravodajstvo a publicistiku o opere, klasickej hudbe a balete. Opera Slovakia v každom smere podporuje slobodu prejavu a čitateľom tohto webu umožňujeme priestor na slobodnú výmenu názorov. Naši čitatelia majú možnosť, po registrácii a vytvorení si používateľského konta, vyjadriť sa k jednotlivým článkom prostredníctvom diskusného fóra, ktoré je sledované moderátorom. Moderátor prehodnotí všetky príspevky čakajúce na zverejnenie v administrácii webu, ktoré buď schváli, alebo má plné právo odstrániť tie, ktoré porušujú pravidlá diskusného fóra Opera Slovakia. Účelom týchto pravidiel je vysvetliť aké typy príspevkov sú nevhodné a z akých dôvodov budú vymazané. Tieto pravidlá boli stanovené preto, aby každý chápal prečo bol ten/ktorý nevhodný príspevok vymazaný.

Vo všeobecnosti sme zástancami toho, aby sa neodstraňovali žiadne príspevky, nakoľko základné práva a slobody prejavu sa zaručujú na území Slovenskej republiky všetkým bez ohľadu na pohlavie, rasu, farbu pleti, jazyk, vieru a náboženstvo, politické, či iné zmýšľanie, národný alebo sociálny pôvod, príslušnosť k národnosti alebo etnickej skupine, majetok, rod alebo iné postavenie.

Sloboda prejavu nie je absolútne právo a niektoré verejné formy prejavu sú zakázané – trestné. Nenávistné prejavy sú podľa slovenskej legislatívy trestné, keďže zasahujú do práva na ochranu dôstojnosti osôb, voči ktorým sú namierené a každý občan Slovenskej republiky je viazaný Trestným zákonom, bez ohľadu na to, kde nastáva jeho konanie. Konanie, ktoré je na území SR trestné podľa zákonov platných v Slovenskej republike je trestné aj v prípade ak k nemu dochádza v prostredí internetu na serveroch, ktoré sú fyzicky umiestnené mimo územia SR slovenskými občanmi. Trestné sú výroky hanobiace národnosť, rasu, etnikum a vierovyznanie, podnecujúce k nenávisti z týchto dôvodov, obhajujúce a propagujúce ideológie smerujúce k potláčaniu práv a slobôd. Rovnako trestné je verejné podnecovanie na spáchanie trestného činu, či verejné schvaľovanie trestného činu (§ 337 a 338 Trestného zákona).

Tu je niekoľko dôvodov prečo môžu byť niektoré príspevky diskutujúcich na internetovom portáli www.operaslovakia.sk, ako aj na sociálnych sieťach Opera Slovakia – Facebook, LinkedIn, či Twitter odstránené:

 • Príspevok napáda alebo znevažuje iného člena komunity.
 • Príspevok obsahuje nadávky, vulgarizmy, nevhodné narážky či iné útoky voči jednotlivcom alebo skupinám osôb pre ich pohlavie, národnosť, jazyk, náboženstvo, rasu, etnickú príslušnosť, farbu pleti, pôvod, sexuálnu orientáciu, telesné postihnutie či inú obdobnú charakteristiku.
 • Príspevok ma reklamný charakter.
 • Príspevok obsahuje alebo odkazuje na obscénnosti alebo pornografické obrázky, fotografie, texty, či videá.
 • Príspevok priamo či nepriamo podporuje nelegálnu činnosť, podnecuje na spáchanie trestného činu, či verejne schvaľuje trestné činy.
 • Príspevok bol pridaný do viac ako dvoch článkov. Umiestňovanie toho istého príspevku do viacerých článkov je spamovanie a všetky takéto príspevky budú odstránené.
 • Príspevok pol pridaný za účelom provokácie alebo vyvolania roztržky (flame).

Pri opakovanom porušení týchto pravidiel bude konkrétnemu používateľovi udelený dočasný, prípadne permanentný ban (zablokovanie prístupu užívateľa), alebo jeho konto môže byť zrušené.

Ešte poznámka k postavičkám v profile a smajlíkom: Prosíme používateľov, aby nepoužívali smajlíky, alebo postavičky v neprimeranom množstve. Nevhodné, obscénne alebo vulgárne smajlíky či postavičky môžu byt kedykoľvek odstránené.

Užívatelia, ktorí sa zaregistrujú pod viacerými kontami a ktorí budú vystupovať ako rôzni ľudia, môžu dostať bez varovania ban (uzamknutie konta a tým pádom nemožnosť prispievať do fóra), prípadne im môžu byť kontá zmazané.

Redakcia Opera Slovakia