Operná mlaď na speváckej súťaži Iuventus Canti 2019 vo Vrábľoch

0

Veľkosť písma

  • A
  • A
  • A
Na 21. ročníku medzinárodnej speváckej súťaže Iuventus Canti, určenej pre spevákov do 35 rokov, sa zúčastnilo okolo stovky spevákov z desiatich krajín sveta. Finále súťaže vyvrcholilo koncertom víťazov v piatok 3. mája 2019 na Mestskom úrade vo Vrábľoch.

Hoci o medzinárodnej speváckej súťaži Iuventus Canti sa na stránkach portálu Opera Slovakia písalo aj v minulosti TU…, nezaškodí sa pred hodnotením jej 21. ročníka načrieť aj do minulosti súťaže.

Súťaž venovaná aj medzinárodne úspešnému miestnemu rodákovi tenoristovi Imrichovi Godinovi (o spevákovi sme písali TU…) je len o dva ročníky mladšia než obdobná spevácka súťaž Mikuláša Schneidera-Trnavského. Obe však sú vítanou príležitosťou pre mladých spevákov, aby si overili vlastné schopnosti, získali nové skúsenosti a vylepšili si predpoklady pre následný profesionálny umelecký vývoj.

Iuventus Canti 2019, Sebastian Mach (Poľsko), 1. miesto v VII. kategórii – muži do 35 rokov,
v pozadí zľava: Peter Mikuláš, predseda poroty a Jozef Vrábeľ, riaditeľ súťaže,
foto: Michal Švec

Súťaž vo Vrábloch však v porovnaní s väčšinou obdobných súťaží v Európe má svoje výrazné špecifikum. Okrem zápolenia v kategóriách operného spevu (vekovo ohraničených rokmi 24 a 35 rokov a delených podľa pohlavia) utvára priestor pre kultiváciu spevu aj deťom resp. nižším vekovým kategóriám mládeže (vekovo delených do 12, 15 a 18 rokov). Väčšinou ide o žiakov Základných umeleckých škôl, ktorí prostredníctvom spevu (ľudových a umelých piesní a v tretej kategórii aj ľahších operných árií) získavajú vzťah nielen ku klasickému spevu ale aj k vážnej hudbe ako takej. To je v časoch, v ktorých je nielen mládež ale celá verejnosť priam atakovaná hudobným priemyslom populárnej hudby, nesmierne dôležitá vec.

Regulérna operná súťaž vo dvoch vekovo najvyšších kategóriách má pomerne prísne koncipované podmienky účasti. U mladších sa v prvom kole vyžadujú skladby tak z obdobia baroka ako klasicizmu, na ktorých sa najlepšie ukazuje stupeň zvládnutia speváckej techniky, u starších, sú podmienky v prvom kole rozšírené o skladbu slovanského autora. Je to pomerne zaujímavá podmienka, ktorá do istej miery (no nie absolútne) redukuje účasť uchádzačov z neslovanských krajín. Zároveň to však poukazuje na triezvosť pohľadu organizátorov, ktorí si uvedomujú, že vzhľadom na existujúce finančné prostriedky (napriek záštite z MŠ SR i podpore primátora mesta Vráble) musia reálne zvažovať svoje možnosti.

V druhom kole sú podmienky operných kategórií identické a popri árii z obdobia romantizmu sa vyžaduje skladba autora narodeného v 20. storočí v rodnej zemi účastníka. O výsledkoch súťaže v operných kategóriách rozhoduje 5-členná medzinárodná porota a účastníci umiestnení na prvých troch miestach si odnášajú aj finančnú odmenu.

Iuventus Canti 2019, David Roy (Poľsko), 1. miesto v V. vekovej kategórii – muži do 24 rokov,
klavír Alicja Tarczykowska,
foto: Michal Švec

V dňoch 29. apríla až 3. mája sa uskutočnil už 21. ročník tejto úspešnej súťaže, z ktorej si v minulosti spomedzi slovenských operných spevákov odnášali prvenstvo mnohé dnešné osobnosti slovenského a niekedy aj zahraničného operného sveta (Bršlík, Mikuš, Mazalán, Šelc, Čajová, Šušková, Bodorová, Šebestová atď.). Porote predsedal momentálne najvýznamnejší operný spevák pôsobiaci na Slovensku (a zároveň pedagóg na VŠMU) Peter Mikuláš, ostatní boli speváci a vokálni pedagógovia z Poľska, Chorvátska, Rumunska a Rakúska.

Na súťaži sa zúčastnilo okolo stovky mladých spevákov z desiatich krajín. Kým v ženskej vekovo nižšej kategórii tvorili dievčatá zo Slovenska celú polovicu (deväť z osemnástich), v najvyššej kategórii súťažili iba štyri Slovenky. Medzi ôsmimi mužmi bol iba jediný Slovák podobne ako v najvyššej mužskej kategórii. Vystúpenia spevákov nižšej kategórie som nemal možnosť sledovať, ale chcel by som poznamenať, že v ich repertoári napr. z oblasti romantizmu nechýbali také bonbóniky ako árie z Massenetovej Herodiady, Rossiniho Cambiale di matrimonia, Donizettiho Lucrezie Borgie či Belliniho opery Adelson e Salvini.

Iuventus Canti 2019, Nina Ližbetin (Slovensko),
Cena primátora Mesta Vráble najmladšiemu účastníkovi súťaže,
v pozadí zľava: Tibor Tóth a Peter Mikuláš,
foto: Michal Švec

Sledoval som záverečný deň súťaže, v ktorom sa na dvoch koncertoch predstavili účastníci najvyššej vekovej kategórie, pričom ale treba zohľadniť, že som v predchádzajúci deň nepočul ich spievanie v prvom kole. Z 29 žien prvého kola postúpila do kola druhého polovica účastníčok, medzi nimi aj tri Slovensky. Prevahu však mali speváčky z Poľska v počte dvanásť, z ktorých do druhého kola postúpilo sedem, a z Čiech (z ôsmich postúpili tri). Druhé kolo dopĺňala jedna Slovinka a jedna Bieloruska, kým v prvom kole ukončili svoje súťaženie speváčky z Rakúska, Fínska a Ukrajiny.

Na základne výkonov, ktoré som mal možnosť sledovať, konštatujem, že súťaž mala veľmi dobrú úroveň, pričom od ostatných sa vyššou kvalitou oddeľovali tri speváčky, ktoré si napokon odniesli aj prvé tri miesta v poradí. Každá z nich osobitne zaujala čímsi iným.

Víťazná Slovenka Zuzana Weiserová celkovou suverenitou prejavu a vyrovnanosťou hlasu vo všetkých polohách, druhá Slovinka Maja Ceglar charakterom hlasu najbližšia talianskemu vokálnemu ideálu a Češka slovenského pôvodu Tamara Morozová netradičnou o skvelou interpretáciou.

Iuventus Canti 2019, Zuzana Weiserová (Slovensko), 1. miesto v VI. kategórii – ženy do 35 rokov,
foto: Michal Švec

Zuzana Weiserová, študentka Cirkevného konzervatória v Bratislave, vlastní lyrický soprán, ktorý však znie farebne pomerne bohato vo všetkých polohách, čo ukázala v árii Lejly z Bizetových Lovcov perál. V Suchoňovej piesni Živlom sme zasa počuli, že nie je jej cudzí ani expresívnejší prejav, pravda pri zachovaní potrebnej kultivovanosti spevu. Ťažko si viem predstaviť ideálnejšiu Mimi, akú nám v árii Donde lieta uscí predviedla Maja Ceglar. Jej tón znel guľato a mäkko a citovo vyjadroval nežnosť a ľúbeznosť interpretovanej postavy. Aj v menej náročnej piesni Rada Simonitiho jej spev zodpovedal južanskému (talianskemu) ideálu. Sopranistka Tamara Morozová je javiskovým typom hlasu. Prekvapila pri interpretácii árie Ponchielliho Giocondy, ktorá má dramatický hudobný sprievod a zvykne sa spievať jednostrunne dramaticky. Speváčka poodhalila koľko pôsobivým lyrickým miest sa skrýva v hrdinkinom Suicidiu a výsostne dramatické tóny si ponechala na rozhodujúce miesta árie. Azda k úplnému ideálu chýbalo len čosi tmavšie zafarbenie.

Z ostatných speváčok, ktoré sa nedostali na pomyselný trojstupeň víťazov ma Poľka Karolina Pawula zaujala dlhým dychom a pekným frázovaním v árii Gildy i dobrým výberom piesne Lutoslawskeho, ktorá korešpondovala s jej naturelom. Neviem však pochopiť ako mohol jej výsostne koloratúrny hlas znieť v prvom kole v árii Mozartovej Dony Anny. Obe poľské mezzosopranistky Agata Siwy a Alexandra Michniewicz zaujali skôr interpretáciou než hlasom. Prvá expresívnejším prejavom v árii Massenetovej Charlotty, druhá skôr umierneným meditatívnym prednesom árie Thomasovej Mignon. Ďalšie mladé speváčky, ktoré si vybrali interpretáciu árií veľkého belcantistu Vincenza Belliniho len potvrdili, že na zvládnutie jeho štýlu treba viac skúseností a vyzretejšiu techniku aj interpretáciu.

Menej početná mužská kategória (do súťaže nenastúpil Slovák Martin Morháč) sa zredukovala na šiestich súťažiacich, pričom ukrajinský tenorista Nazarii Kachata napokon do druhého kola nenastúpil. Druhé kolo tak pozostávala len z vystúpenia štyroch poľských a jedného českého speváka. Tu bola súťaž vzácne vyrovnaná, ale bez nejakého mimoriadneho výkonu.

Iuventus Canti 2019, Sebastian Mach (Poľsko), 1. miesto v VII. kategórii – muži do 35 rokov,
foto: Michal Švec

Zrejme zaslúžene napokon zvíťazil poľský tenorista Sebastian Mach, ktorý očaril expresívnou a pomerne dramatickou vysokou polohou siahajúcou do extrémnych výšok. V árii Gounodovho Fausta sme síce postrádali väčšiu mäkkosť tónu, ale (podľa mňa) si víťazstvo vybojoval prednesom mimoriadne ťažkej piesne Zbigniewa Popielskeho Utraconej s dlho držanými výškami. Český barytonista Robin Červinek (druhé miesto) si vo finálovom kole vybral výsostne český repertoár (Smetana, Eben) a urobil dobre, lebo jeho spôsob spevu trocha pripomínal staršiu českú vokálnu školu. Poľský basista Jakub Szmidt (tretie miesto) má obrovský úžasný čierny basso profondo, no ária Fiesca z Verdiho Simone Boccanegru ukázal, že by mal svoj prejav ešte skultúrniť a nevsádzať len na údernosť tónu.

Na galakoncerte 3. mája 2019 v zmysle propozícii vystúpili len víťazi najvyššej kategórie a vcelku potvrdili, že rozhodnutie poroty bolo správne. Pritom tenorista Sebastian Mach stupňoval expresivitu svojho prejavu ešte v Rachmaninovej piesni Spring Water.

Speváckych súťaží vo svete je dnes veľa a veľa je aj letných operných festivalov. Tak ako sme sa pomerne ľahkovážne zriekli Zvolenských hier zámockých ako prehliadky krásneho spevu, tak by sme sa mali snažiť udržať za každú cenu aspoň existujúce spevácke súťaže. Hoci primárny ich cieľ leží inde, aj prostredníctvom nich by sme sa mali usilovať o to, aby dnešný Slovák pod pojmom speváka si nepredstavil len Haberu, ale aj Bršlíka či dávnejších i nedávnych účastníkov súťaže Imricha Godina.

Ukončený ročník medzinárodnej súťaže ukázal, že úsilie organizátorov nevyšlo nazmar a že sa oplatí v tejto aktivite pokračovať a poučený minulosťou ju prípadne zdokonaľovať. Mladých ľudí, ktorí sa chcú venovať opernému spevu, je stále dosť a najdôležitejšou úlohou pre organizátorov je dokázať ich pritiahnuť aj do medzinárodne málo známeho mestečka, akým sú Vráble.

Autor: Vladimír Blaho

písané z koncertu 3. 5. 2019

Iuventus Canti 2019 – výsledky

I. kategória – dievčatá a chlapci do 12 rokov
1. miesto: Evan Erös (Slovensko)
2. miesto: Zara Bánová (Slovensko)
3. miesto: Mária Ráczová (Slovensko)

Osobitná cena: Cena Matice Slovenskej za najlepšiu interpretáciu ľudovej piesne: Tadeáš Košík / Slovensko

II. kategória – dievčatá a chlapci do 15 rokov
1. miesto: Gabriel Suchý (Slovensko)
2. miesto: Jiŕí Štencel (Česká republika)
3. miesto: Ella Mikulášová (Česká republika)

Osobitná cena: Cena Matice Slovenskej za najlepšiu interpretáciu ľudovej piesne: Ema Somolányiová (Slovensko)

III. kategória – dievčatá a chlapci do 18 rokov
1. miesto: Alžbeta Reháková (Slovensko)
2. miesto: Ema Kovačić (Chorvátsko)
3. miesto: Artem Paches (Ukrajina)
Čestné uznanie: Maria Horvatić (Chorvátsko)

Osobitná Cena Matice Slovenskej za najlepšiu interpretáciu ľudovej piesne: Anna Lachová (Slovensko)

Ocenenie pedagógov
Pedagóg kategórie I: Blanka Mellenová
Pedagóg kategórie II: Helga Varga Bachová
Pedagóg kategórie III: Dagmar Podkamenská Bezačinská

Cena primátora Mesta Vráble (pána Ing. Tibora Tótha) najmladšiemu účastníkovi súťaže: Nina Ližbetin (Slovensko)

IV. kategória – ženy do 24 rokov
1. cena: Natalia Płonka (Poľsko)
2. cena: Dominika Majdanová (Slovensko)
3. cena: Sylwia Salamonska (Poľsko)
Čestné uznanie: Ewa Lopocz (Poľsko), Aleksandra Dyrna (Poľsko)

V. veková kategória – muži do 24 rokov
1. cena: David Roy (Poľsko)
2. cena: Daniel Kfelíř (Česká republika)
3. cena: Maksymilian Skiba (Poľsko)
Čestné uznanie: Michał Bączyk (Poľsko)

Osobitné ceny v IV. a V. kategórii
Cena EMCY Slovakia za objavnú dramaturgiu: Sylwia Salamonska (Poľsko)
Interpretačná cena Opernej školy MIRULA prof. Lidije Horvat-Dunjko: Mykola Erdyk (Ukrajina)
Cena organizátora súťaže za najlepšiu klavírnu spoluprácu: Alicja Tarczykowska (Poľsko)

VI. kategória – ženy do 35 rokov
1. miesto: Zuzana Weiserová (Slovensko)
2. miesto: Maja Ceglar (Slovinsko)
3. miesto: Tamara Morozová (Česká republika)
Čestné uznanie: Karolina Pawula (Poľsko), Agata Siwy (Poľsko)

VII. kategória – muži do 35 rokov
1. miesto: Sebastian Mach (Poľsko)
2. miesto: Robin Červinek (Česká republika)
3. miesto: Jakub Szmidt (Poľsko)
Čestné uznanie: Lukasz Kostka (Poľsko), Sławomir Broś (Poľsko)

Osobitné ceny Kategórie VI, VII
Interpretačná cena Agentúry na podporu a šírenie hudby: Silessia Katowice (Poľsko), Zuzana Weiserová (Slovensko), Robin Červinek (Česká republika)

Interpretačná cena Art AIR Centra – Koncertné vystúpenie na XVI. Medzinárodnom festivale Kubínska hudobná jeseň: Lukasz Kostka (Poľsko)

Interpretačná cena Štátnej opery v Banskej Bystrici: Sebastian Mach (Poľsko)
Interpretačná cena Hudobného centra: Maja Ceglar / Slovinsko, Jakub Szmidt (Poľsko)
Cena organizátora súťaže za najlepšiu klavírnu spoluprácu: Marta Nemcová (Slovensko)

zdroj výsledkov: Iuventus Canti

Organizátori Medzinárodnej speváckej súťaže Imricha Godina IUVENTUS CANTI ďakujú Mestu Vráble a Ministerstvu školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky za každoročné finančné dotovanie súťaže, bez ktorého by sa podujatie nemohlo uskutočniť. Vďaka organizátorov patrí aj hlavným mediálnym partnerom (OPERA SLOVAKIA a TASR) za šírenie súťaže na Slovensku.

www.iuventuscanti.com

Podporte časopis Opera Slovakia
Článok je chránený autorským zákonom a jeho akékoľvek použitie, alebo šírenie bez písomného súhlasu redakcie Opera Slovakia alebo autora je zakázané.

O autorovi

operný kritik a publicista, člen Slovenského centra Medzinárodnej asociácie divadelných kritikov (SC AICT)

Zanechajte komentár