Oratórium v pravom čase

0

Veľkosť písma

  • A
  • A
  • A
V stredu a vo štvrtok – 23. a 24. marca – boli v Koncertnej sieni SF dva impozantné symfonicko – oratoriálne veľkonočné koncerty: Slovenská filharmónia, Slovenský filharmonický zbor (Thomas Lang, zbormajster) a štyria sólisti (Ruth Ziesak, soprán, Ulrike Mayer, mezzosoprán, Tomáš Černý, tenor a Peter Mikuláš, bas) pod taktovkou českého dirigenta Petra Altrichtera uviedli oratórium „Eliáš“ od nemeckého romamntického skladateľa Felixa Mendelssohna – Bartholdyho (1809-1847). Skladateľ skomponoval oratórium r. 1846 na objednávku Birminghamského festivalu v Anglii. Dielo čerpá z dvoch starozákonných Kníh kráľov, z Knihy žalmov, ako aj kratších úryvkov z ďalších kníh Biblie.

Ešte pred napísaním „Eliáša“ skomponoval Felix Mendelssohn Bartholdy – pod vplyvom hudby J. S. Bacha a vlastného objavného uvedenia Matúšových pašií v berlínskej Singkademii r. 1829 – ešte veľké biblické oratóriu Paulus (1836). Po jeho úspechu (viac než 50 uvedení), sa rozhodol skomponovať ďalšie oratórium. Na radu svojho duchovného poradcu Karla Klingemanna si vybral príbeh starozákonného proroka Eliáša. V ňom zúročil jednak skúsenosti a hudobné dojmy z veľkolepých Matúšových pašií Bacha, ale aj umeleckého vplyvu Händlových oratórií, ktorých vplyv vyžaruje zvlášť v prvej časti Eliáša.

Felix Mendelssohn Bartholdy, (1809-1847)

Felix Mendelssohn Bartholdy,
(1809-1847)

Aby sme hlbšie prenikli do obsahu Eliáša, treba aspoň naznačiť, o čom pojednáva biblická Prvá a Druhá kniha kráľov. Sú v nich správy o politickej, spoločenskej a náboženskej situácii Izraelského a Judského kráľovstva v danej starovekej histórii. Z náboženskej stránky to bolo obdobie ustavičných bojov medzi obrancami monoteizmu a šíriteľmi modloslužby. V tomto čase pôsobili najväčší izraelskí proroci: Eliáš, Elizeus, Amos, Ozeáš, Izaiáš, Jeremiáš a svoju činnosť začínal aj prorok Ezechiel. Hlavnými témami dvoch Kníh kráľov sú náuka o pravom, jedinom Bohu a o úlohe prorokov v kritických chvíľach súvekého náboženského, politického a sociálneho života izraelského národa. V Prvej knihe kráľov je o. i. spomínaný Achab, ktorý kraľoval v Samárii dvadsaťdva rokov. Jeho manželkou bola Jezabel. Achab – v oratóriu Abdiáš – sa klaňal a prinášal obety pohanskému Bálovi, ktorému postavil chrám a oltár, proti  čomu vystupoval v reálnom čase i v obsahu oratória prorok Eliáš. Adiáš, Jezabel, Eliáš a Anjeli sú hlavnými (sólovými) postavami Mendelsohnovho oratória, k čomu treba prirátať hlas ľudu (zbor).

Koncert Slovenskej filharmónie, 2016, Ulrike Mayer, Ruth Ziesak, Petr Altrichter, Peter Mikuláš, Tomáš Černý, Slovenská filharmónia, Slovenský filharmonický zbor, foto: Ján Lukáš

Koncert Slovenskej filharmónie, 2016,
Ulrike Mayer, Ruth Ziesak, Petr Altrichter, Peter Mikuláš, Tomáš Černý,
Slovenská filharmónia, Slovenský filharmonický zbor,
foto: Ján Lukáš

Elijah (Eliáš), Op. 70 je písaný pre veľký orchester, miešaný zbor a sólistov – z nich najväčšiu úlohu má bas-barytonový part Eliáša. Vedľa neho sú sólistami tenor, alt a soprán (ako aj vysoký soprán v úlohe „chlapca“, ktorý spievala členka SFZ). Význam uvedenia oratória v Slovenskej filharmónii podčiarkuje skutočnosť, že toto dielo zrejme ešte nikdy nezaznelo na Slovensku kvôli svojmu náboženskému, biblickému podtextu, ale aj pre náročnosť diela. Oratórium má dve časti s takmer dvojhodinovým trvaním, takže „pokryje“ celovečernú produkciu. V bulletine koncertu, kde je nielen pôvodný nemecký text, ale paralelne i slovenský preklad, je celkovo 38 čísel (ariosa, árie, dueta, recitatívy, „doppelquartetta“, zborové čísla), vrátane skvostnej orchestrálnej predohry, ktorá netradične zaznie až po úvodnom zborovom čísle.

Koncert Slovenskej filharmónie, 2016, Thomas Lang, Peter Mikuláš, Tomáš Černý, foto: Ján Lukáš

Koncert Slovenskej filharmónie, 2016,
Thomas Lang, Peter Mikuláš, Tomáš Černý,
foto: Ján Lukáš

Slovenský  filharmonický zbor bol tentokrát pripravený na mimoriadnu úlohu Thomasom Langom, zbormajstrom medzinárodného renomé (o. i. bol r. 2006 angažovaný do Viedenskej štátnej opery, v rokoch 2006 – 2011 pôsobil ako zbormajster na Salzburských slávnostiach, pričom pravidelne spolupracuje s najvýznamnejšími zbormi a orchestrálnymi dirigentmi, má na svojom konte veľa nahrávok vokálno-inštrumentálnych diel). Pod vedením Thomasa Langa dostal poučenie o štýlovom prednese diela z rozhrania barokovo-klasicko-romantickej zborovej hudby, na hrane ktorej sa dielo nachádza, ale aj typickú „nemeckú“ precíznosť v prednese. Náš zbor bol v prednese početných, štýlovo pestrých číslach presný, detailne vypracovaný, hoci zvukovo tvrdší, patetickejší, než sme u SFZ zvyknutí. Thomas Lang však na patričných miestach dodal výrazu plne obsadeného zboru aj primerané dynamické nuansy. Nepochybne to bola zaujímavá konfrontácia s naším zbormajstrom J. Chabroňom.

Pod vedením dynamického Petra Altrichtera zaznelo oratórium Mendelssohna-Bartholdyho ako monolit, ktorému dodal skvelý český dirigent celistvosť, napriek kompozične uzavretým hudobným číslam. Rozšafnosť jeho pohybu je iba vonkajšia stránka jeho osobnosti. Tou podstatnou je absolútna pripravenosť na zvládnutie partitúry, koncentrovanosť na všetky zložky orchestra, zboru i sólistov, ktorým Altrichter udáva presné, často priam pantomimicky podčiarknuté nástupy a dynamické vyjadrenia svojimi výraznými rukami a gestami. Neviem si predstaviť iného dirigenta, ktorý by dokonalejšie, uviedol skladbu takého hlbokého myšlienkového posolstva a tiež mixu klasicko-romantických prvkov, ktoré sú ukryté v tejto Mendelssohnovej partitúre. Za týmto podaním dlho doznieva posolstvo viery jediného Boha – od čias starozákonných prorokov po dnešok. Bolo to dramaturgicky a umelecky vynikajúco načasované uvedenie – v tesnej predohre Veľkej noci.

Koncert Slovenskej filharmónie, 2016, Petr Altrichter, foto: Ján Lukáš

Koncert Slovenskej filharmónie, 2016,
Petr Altrichter,
foto: Ján Lukáš

V oratóriu bol – okrem zboru a orchestra (tu zvlášť s romantickým duchom vyznievajúcej predohry) najsugestívnejšie prednesený part sólový Eliáša v podaní basistu Petra Mikuláša. Jednak počtom čísel, ale zvlášť mimoriadnym vokálno-výrazovým prežívaním každej noty, frázy, verša, slohy, celkového poslania a nadčasového odkazu jeho viery. Peter Mikuláš bol absolútne ponorený do hĺbky svojej náročnej role, ktorú stvárnil profesionálne, pritom s vnútorným stotožnením. Nezabudnuteľná (z mnohých čísel) bola Eliášova ária z druhej časti oratória, uvedená mäkkým tónom violončelovej skupiny: „Est ist genug! So nimm nun, Herr, meine Seele…“ („Teraz už dosť! Vezmi si môj život, Pane!“). V nej znel nielen burcujúci podtón, ale zvlášť vrúcnosť modlitby a nekonečná dôvera v Božie konanie. Celkový vokálno-výrazový výkon Petra Mikuláša svojou veľkosťou a hĺbkou presahuje všetky úlohy, ktoré má tento basista v absolútne zrelom veku momentálne na domovskej scéne SND. Je to nielen majster opernej scény, ale aj skúsený, pritom stále nanovo tvoriaci koncertný umelec. Kráľovnú Jezabel (ale aj Anjela) spievala Ulrike Mayer(ová), ktorej hlas farbou inklinuje skôr k tmavšiemu sopránu než k mäkkému mezzosopránu. Mayerovej hlas je nepochybne vycibrený nemeckou hlasovou technikou, no zanechal poslucháča bez dramatickejšieho dojmu. Oveľa lahodnejšie, mäkšie vyznel v sólach soprán Ruth Ziesak(ovej) – špecialistky na barokovú, ale aj štýlovo širokú koncertnú literatúru. Je to bezchybne znejúci, s muzikantskou iskrou znejúci hlas, ktorý – zrejme zo skúseností s komornými koncertmi – jemne preciťuje zmysel slova a hudobnej frázy. Tenorové sóla (kráľ Abdiáš) spieval prierazným, zvučným, dramatickým hlasom Tomáš Černý, ktorý spolupracuje s viacerými európskymi opernými domami, no je žiadaný najmä ako koncertný sólista (Drážďany, Milano, Pražská jar, Varšavská jeseň, Tokio, Mexico City, Zürich, Lipsko, Brémy, Liverpool, Torino a i.).

Koncert Slovenskej filharmónie, 2016, Ulrike Mayer, Ruth Ziesak, foto: Ján Lukáš

Koncert Slovenskej filharmónie, 2016,
Ulrike Mayer, Ruth Ziesak,
foto: Ján Lukáš

Koncert Slovenskej filharmónie, 2016, Peter Mikuláš, Tomáš Černý, foto: Ján Lukáš

Koncert Slovenskej filharmónie, 2016,
Peter Mikuláš, Tomáš Černý,
foto: Ján Lukáš

Oratórium Eliáš Felixa Mendelssohna-Bartholdyho bolo pre Slovenskú filharmóniu, Slovenský filharmonický zbor a sólistov mimoriadnou umeleckou úlohou. Hráči i speváci kolektívnych telies ju zvládli impozantne. Okrem koncertným majstrom J. Ružičkom detailne „predpripravenou“ skupinou sláčikov a s typickou mäkkosťou i zvukovou jednotou skupiny violončiel (koncertný majster Ján Slávik) zazneli v orchestri priam burcujúco a s požadovaným akcentom fanfárové úseky i celá  zladená sekcia dychov.

Oratórium Eliáš bol šťastne vybratým dielom v správny čas a v nezabudnuteľnom podaní dirigenta Petra Altrichtera, Slovenskej filharmónie, Slovenského filharmonického zboru a kvarteta sólistov. Zapísal sa tak do sviatočných kapitol Slovenskej filharmónie.

Autor: Terézia Ursínyová

recenzia písaná z koncertu z 24.3.2016

záznam koncertu v online archíve Slovenskej filharmónie TU…

www.filharmonia.sk

Hudba troch storočí (Cyklus DE)
Felix Mendelssohn-Bartholdy Eliáš,
oratórium pre sóla, zbor a orchester, op. 70

Koncerty 23. a 24. marca 2016

Účinkovali:
Slovenská filharmónia
Slovenský filharmonický zbor
Petr Altrichter – dirigent
Thomas Lang – zbormajster
Ruth Ziesak – soprán
Ulrike Mayer – mezzosoprán
Tomáš Černý – tenor
Peter Mikuláš – bas

Podporte časopis Opera Slovakia
Článok je chránený autorským zákonom a jeho akékoľvek použitie, alebo šírenie bez písomného súhlasu redakcie Opera Slovakia alebo autora je zakázané.

O autorovi

muzikologička, hudobná kritička a publicistka, členka Slovenského centra Medzinárodnej asociácie divadelných kritikov (SC AICT)

Zanechajte komentár