Pestrý program 51. ročníka Medzinárodného organového festivalu Ivana Sokola

0

Veľkosť písma

  • A
  • A
  • A
Viac ako polstoročie prichádza za poslucháčmi v priestoroch chrámov a kostolov na východnom Slovensku nepreberné množstvo hudobných diel, interpretov a nadšených obdivovateľov organovej hudby, nádherných tónov historických, ako aj novších nástrojov. V tomto roku sa festival konal od 15. septembra do 2. októbra 2022.

Otvárací koncert 51. ročníka Medzinárodného organového festivalu Ivana Sokola v Košiciach sa uskutočnil v Dóme sv. Alžbety Uhorskej (15. 9.). Hlavný organizátor Štátna filharmónia Košice v spolupráci s Rímskokatolíckou farnosťou Dómu sv. Alžbety Uhorskej pripravili adekvátny slávnostný program. Hosťujúcim sólistom večera bol nemecký organista Rainer Oster, spoluúčinkoval orchester Štátnej filharmónie a hosťujúci dirigent Marián Lejava.

Ivan Sokol (1937 – 2005), zdroj foto: súkr. archív Lýdie Urbančikovej

Prvýkrát sme zaznamenali prítomnosť nového dramaturga festivalu. Je ním mladý organista, absolvent organovej triedy prof. Emílie Dzemjanovej na košickom konzervatóriu Štefan Iľaš, ktorého vplyv bolo možno vnímať na skladbe programu otváracieho koncertu, ako i na zostave ďalších podujatí. Pridržiaval sa dramaturgických základov, ako ich načrtol zakladateľ festivalu prof. Ivan Sokol, ktorý nám počas svojho pôsobenia v rokoch 1971 až 2005 sprístupnil bohaté organové umenie európskeho významu a predstavil mnohé umelecké osobnosti.

Prečítajte si tiež:
Organ rozozvučí jedenásť kostolov v ôsmich mestách

Štefan Iľaš dodržiava predstavy a nároky majstra Sokola, aby množstvo historických a zväčša zanedbávaných organov vo východoslovenskom regióne získalo na opravách a reštaurovaní a sprístupnila sa tak poslucháčom nielen ich výtvarná nádhera, ale najmä krása a pestrosť farieb a zvukov nástrojov, ako aj interpretačných schopností umelcov, uvedomujúc si vek a dobovú hodnotu jednotlivých organov.

Medzinárodný organový festival Ivana Sokola, 2022, celodenný workshop s profesorom organovej hry v meste Lyon Françoisom Espinassem v opátskom chráme sv. Jána Krstiteľa v Jasove na tému organového diela Césara Francka, foto: Dávid Hanko

Dramaturgickou novinkou festivalu je séria monotematických koncertov s postupným uvedením kompletného diela Johanna Sebastiana Bacha počas nasledujúcich 10 rokov. Takto sa uctí pamiatka I. Sokola, zakladateľa festivalu a obdivovateľa Bachovho diela. Dramaturgickým oživením bol celodenný workshop s profesorom organovej hry v meste Lyon Françoisom Espinassemopátskom chráme sv. Jána Krstiteľa v Jasove na tému organového diela Césara Francka (1822 – 1890), ktorého okrúhle výročie narodenia si v tomto roku pripomíname.

Okrem výkonov sólistov sa pôsobenie mladého dramaturga javí ako perspektívne aj kvôli veľkému zaujatiu pre výber nástrojov a spolutvorbu s organárskou firmou Biesovcov z Kežmarku. Zásluhou dramaturgie boli okrem Košíc aj recitály v Spišskej Novej Vsi, Kežmarku, Sabinove, Jasove, Prešove, Rimavskej Sobote a Poprade.

Medzinárodný organový festival Ivana Sokola, 2022, Rainer Oster, Dóm svätej Alžbety v Košiciach, foto: Jaroslav Ľaš

Zvláštnosťou otváracieho koncertu festivalu v košickom Dóme sv. Alžbety bola slovenská premiéra skladby nórskeho autora Jona Laukvika Concerto pre organ a sláčikový orchester (1952). Sólový part naštudoval nemecký organista Reiner Oster, orchestrálny part naštudovali členovia Štátnej filharmónie Košice pod taktovkou slovenského dirigenta Mariána Lejavu. Oster je prvým interpretom tejto skladby a spolu s Laukvikom sú obaja profesormi na vysokých stupňoch umeleckých škôl v Nemecku. Zaujal aj fakt, že významná slovenská organistka Bernadetta Šuňavská patrila k vzácnym žiačkám Jona Laukvika.

Jeho Concerto vynikalo prekomponovaným hudobným materiálom s celkovo trojnásobným hudobným členením a dynamickou, teda i obsahovou stavbou v súlade orchestrálneho zvuku a dominujúceho sólového nástroja. Obe zložky partitúry vyzneli v zvukovej a dramatickej rovnováhe, objavné boli tmavé tóny pedálov a ich protihlasy, najmä v závere diela.

Sólista večera svoje profesionálne schopnosti a vzťah k organovému dielu Johanna Sebastiana Bacha predstavil v strednom úseku večera prednesom Prelúdia a Fugy in d BWV 539/1,2. Dielo nekonečnej krásy a podstaty hudobného baroka, polyfonického sledu tém a protihlasov sa umelcovi darilo povzniesť na vysokú úroveň.

Medzinárodný organový festival Ivana Sokola, 2022, Marian Lejava, Rainer Oster, orchester Štátna filharmónia Košice, Dóm svätej Alžbety v Košiciach, foto: Jaroslav Ľaš

Vyvrcholením umeleckého vnímania sa stal záverečný monument, Concerto g mol pre organ, sláčikový orchester a tympany francúzskeho skladateľa Francisa Poulenca (1899 – 1963), člena Parížskej šestky. Od zaznenia prvých tónov sa dal rozoznať pôvodný skladateľov rukopis, ako aj neskoršia inšpirácia k znamenitej a precítenej hudobnej dráme, religióznej opere Dialógy karmelitánok (1957), ktorej témy a duchovný odkaz znamenali pred koncom života jeho návrat k tomuto dielu. V orchestri popri sláčikových nástrojoch úderné tóny exponovali tympany, aby vo vhodných okamihoch „zasiahli“ popravu karmelitánok ako hudobný akcent diela.

Celkový program otváracieho koncertu festivalu, interpretačné výkony orchestra a dirigenta zanechali veľký obdiv aj na sólistovi Reinerovi Osterovi. Vo svojom nasledujúcom vystúpení v Novom evanjelickom kostole v Kežmarku (17. 9.) sa prispôsobil charakteru a dobovým danostiam nástroja a do svojho programu zaradil výhradne diela romantikov J. Brahmsa, F. Mendelssohna Bartholdyho a R. Schumanna.

V poradí druhý koncert festivalu (16. 9.) sa uskutočnil v evanjelickom kostole v Spišskej Novej Vsi, kde sa predstavila rodáčka z Levoče Bernadetta Šuňavská, žiačka košického konzervatória u prof. E. Dzemjanovej a v Bratislave na VŠMU v triede prof. Dr. Ferdinanda Klindu. Počas štúdií na nemeckých vysokých školách vo Freiburgu a Stuttgarte sa prebojovala do mnohých svetových súťaží a dnes sa považuje za európsku osobnosť.

Medzinárodný organový festival Ivana Sokola, 2022, Bernadetta Šuňavská, Seminárny kostol sv. Antona Paduánskeho v Košiciach, foto: Jaroslav Ľaš

Presvedčila o tom na oboch koncertoch, po Spišskej Novej Vsi vystúpila s recitálom (18. 9.) v Seminárnom kostole sv. Antona Paduánskeho v Košiciach na reštaurovanom organe s kvalitným zvukom a mechanikou. Upútala mimoriadnou vyrovnanosťou zvuku, techniky a bohatstvom hudobnej fantázie, ako aj zmyslom pre dramaturgicky zaujímavú koncepciu programu.

Na úvod zaradila vlastnú úpravu skladby Eugena Suchoňa Malá suita s passacagliou ktorej premiéru uviedla len prednedávnom (2016) v Slovenskej filharmónii v Bratislave. Keďže v Košiciach sa stretla s organom, kde si dispozícia nástroja žiadala diferencovanejšie farby a dynamické možnosti, priniesla v jednotlivých častiach suity jemné ale pôsobivé, vrcholiace kontrasty. Najmä ScherzoPassacaglia unášali predstavu o hudbe autora k výšinám dramatických gradácií.

Pôsobivým kontrastom bolo ďalšie dielo autentickej barokovej tvorby málo známeho skladateľa Matthiasa Weckmanna (1621 – 1674) a jeho štvorhlasný Magnificat so štyrmi časťami v dvoch vstupoch a veľkým dynamickým oblúkom. Autor mnohých religióznych skladieb pôsobil ako dvorný organista väčšinou v Drážďanoch, Kodani a Hamburgu, kde získal veľký obdiv ako organista, ale aj skladateľ klavírnej literatúry a zakladateľ súboru Collegium musicum.

Medzinárodný organový festival Ivana Sokola, 2022, Bernadetta Šuňavská, Seminárny kostol sv. Antona Paduánskeho v Košiciach, foto: Jaroslav Ľaš

V nasledujúcom hudobnom prúde sa organistka venovala pamiatke nebohého profesora kompozície na košickom konzervatóriu Jozefa Podprockého (1944 – 2021) a jeho dvom skladbám pre organ: Fantázii na sekvenciu „Stabat mater“ op. 61 a Laudatóriu – Hudobnej legende s passacagliou op. 58. V oboch dielach sme rozoznávali Podprockého hudobné myslenie, zmysel pre sústredenie témy, jej akordicky bohaté znázornenie a cítenie. Pôsobivý a nezabudnuteľný výkon Šuňavskej rezonoval najmä v príbuznosti s tvorbou a princípmi kompozície Dmitrija Šostakoviča. Dokonalosť témy a jej hudobné spracovanie tvoria stavbu obdivuhodnej polyfonickej gradácie a upokojenia.

Záverečná skladba bratislavského rodáka Franza Schmidta (1874 – 1939) priniesla pôsobivú Toccatu s hravým preludovaním, striedaním farieb registrácie a virtuozitou celého nástrojového zvuku.

Farský kostol Mučeníckej smrti sv. Jána Krstiteľa v meste Sabinov v spolupráci s Mestským kultúrnym strediskom pripravili piaty koncert (21. 9.), na ktorom privítali mimoriadnu osobnosť, francúzskeho organistu Françoisa Espinasseho. Uviedol hlavne diela francúzskych tvorcov a J. S. Bacha.

Medzinárodný organový festival Ivana Sokola, 2022, François Espinasse, opátsky chrám sv. Jána Krstiteľa v Jasove, foto: Jaroslav Ľaš

Vrcholnou udalosťou festivalu bol koncert v Chráme sv. Jána Krstiteľa v premonštrátskom opátstve v Jasove, kam sa návštevníci z Košíc presunuli osobitne pristaveným autobusom. Účastníci obdivovali nielen kultivovaný exteriér a interiér, ale aj organové píšťaly a hrací stôl pôvodne postavený majstrom Angsterom a oživený dielňou Biesovcov v prekvapujúcej novosti a dokonalej technike.

Sólista François Espinasse zvolil pôsobivé skladby C. Francka k jeho dvestoročnici (1822 – 1890), charakterom špecifické pre majstrovstvo organistov, organovú techniku, tvárnosť, bohatstvo, efektné a príťažlivé tóny. Aj v ďalších dielach od Louisa Vierneho (1870 – 1937) a Charlesa Tournemireho (1870 – 1939) objavoval pre poslucháčov tvárnu melodiku, piesňovú podobu, mnohé ozdoby a stavbu vo vzájomných melodických a registrových dramatických až drsných tvaroch. Vrcholom večera boli Piesne, Chorály a ich dramatické vyvrcholenie.

Konkatedrála sv. Mikuláša v Prešove sa stala prvým priestorom, kde na pamiatku „In memoriam Ivan Sokol“ zaznel prvý koncert zo série Bachova organová tvorba s úvodnou časťou Advent podľa rozdelenia švajčiarskeho organistu Andreasa Josta z Zürichu. Program večera pozostával z chorálových predohier, sonát a tém v podaní zvlášť talentovaného mladého organistu Johannesa Zeinlera, profesora na viedenskej univerzite, ktorý na svojom ďalšom koncerte v Kostole Zoslania Ducha Svätého v Košiciach rozšíril svoj repertoárový obzor o diela majstrov 16. – 20. storočia (Sweelinck, Byrd, Muffat, Buxtehude, Mozart, Danksangmüller), primerane k skromnej dispozícii malého organu.

Medzinárodný organový festival Ivana Sokola, 2022, Johannes Zeinler, Kostol Zoslania Ducha Svätého v Košiciach, foto: Jaroslav Ľaš
Medzinárodný organový festival Ivana Sokola, Košice, 2022, Adriaan Hoek, foto: Dávid Hanko

Nasledujúce tri koncerty organového festivalu v Košiciach, Rimavskej Sobote a Poprade priniesli výkony jediného organistu Adriaana Hoeka z Holandska na dobovo i dispozične rozdielnych nástrojoch, a tým aj s rôznym repertoárom.

Závažný bol hlavne druhý koncert zo série Bachova organová tvorba Vianoce I., ale zaujali aj skladby vzťahujúce sa k Bachovmu hudobnému mysleniu z pera F. Liszta, ale i súčasných autorov, najmä novšie dielo Berta Mattera Fantázia. O tom, že organista rovnako zaujato ovláda obdobie baroka, romantizmu alebo súčasnosti presvedčil Sonátami pre organ Felixa Mendelssohna-Bartholdyho, Josepha Haydna. Arva Pärta či Petra Planyavského.

Záver festivalu tak dosiahol svoje vrcholné méty. Stretli sme sa s výnimočnými výkonmi, záujmom o hudbu majstrov minulých storočí, ba aj dnešných čias.

Autor: Lýdia Urbančíková

písané z viacerých koncertov MOFIS 2022

Archív Medzinárodný organový festival Ivana Sokola

Podporte časopis Opera Slovakia
Článok je chránený autorským zákonom a jeho akékoľvek použitie, alebo šírenie bez písomného súhlasu redakcie Opera Slovakia alebo autora je zakázané.

O autorovi

muzikologička, dramaturgička, hudobná kritička, hudobná historička a publicistika, členka Slovenského centra Medzinárodnej asociácie divadelných kritikov (SC AICT)

Zanechajte komentár