Poznáme mená víťazov speváckej súťaže Iuventus Canti 2021

0

Veľkosť písma

  • A
  • A
  • A
V dňoch 21. – 25. júna 2021 sa vo Vrábľoch konal 22. ročník medzinárodnej speváckej súťaže Iuventus Canti Imricha Godina. Na prvých miestach, v najvyššej kategórii do 35 rokov, sa umiestnili Helena Beránková (CZ) a Martin Morháč (SK). Súťaž sa koná každoročne od roku 1993, ale v roku 2020 sa nekonala z dôvodu pandémie koronavírusu.

V skromnejších podmienkach organizovaná spevácka súťaž Iuventus Canti „o hlavu“ časovo predstihla konanie čosi noblesnejšej (s podporou Hudobného centra organizovanej) súťaže M. Schneidera-Trnavského v Trnave (jej výsledky sa dozvieme 10. 7. 2021). O to vzácnejšie je, že sa po ročnej pauze spôsobenej pandemiou koronavírusu táto súťaž opäť konala v mestečku, ktoré nepatrí medzi hlavné kultúrne centrá Slovenska, ale ktoré vďaka nadšeniu miestnych organizátorov na čele s Jozefom Vrábelom a so záslužnou pomocou Ministerstva školstva SR prichýlilo mladých spevákov z viacerých európskych krajín na XXII. ročníku súťaže.

Iuventus Canti 2021, Kristiána Guttek 1. cena kategórie III. dievčatá a chlapci do 18. rokov, foto: IC

Záverečný deň súťaže som absolvoval už po tretí raz a ako každý, kto má ušľachtilý spev rád, blahorečím za tento kultúry počin. V tomto prípade platí dvojnásobne to, čo sa zvykne hovoriť, totižto, že nie je dôležité zvíťaziť ale zúčastniť sa. Kým pre „rezort kultúry“ je súťaž významná tým, že konfrontáciou mladých spevákov im pootvára dvere k ich ďalšej úspešnej umeleckej (príp. pedagogickej) dráhe, rezort školstva si zasa pripisuje zásluhu aj tým, že v prvých troch kategóriách (od 12 do 18 rokov) umožňuje súperiť aj mládeži nižšieho veku, z ktorých možno ani nebudú spievajúci umelci, ale ktorí v každom prípade budú mať radi klasický spev.

V tomto prípade ide v podstate o súťaž slovenských základných umeleckých škôl, kým v kategóriách (ženskej i mužskej) do 24 rokov resp. do 35 rokov už súťažia budúci speváci. A pre tých, ktorí trocha ovládajú históriu operného spevu v našej krajine, je zadosťučinením, že súťaž je venovaná tamojšiemu rodákovi, jednému z mála Slovákov v dávnejšej minulosti úspešných aj za našimi hranicami, tenoristovi Imrichovi Godinovi. Hoci dozvuky pandémie do posledných chvíľ kládli nad podujatím otáznik, všetko napokon skončilo dobre a organizátori si zachovaním kontinuity súťaže pripísali ďalšie body k dobru.

Iuventus Canti 2021, Nina Ližbetin (SR), najmladší účastník súťaže, foto: IC

Už tradične podľa osobného dojmu môžem hodnotiť iba posledný deň súťaže, ktorú riadila porota v zložení Dagmar Podkamenská-Bezačinská, Marián Vach, Maria Temesi (Maďarsko), Ewa Biegas (Poľsko) a Martina Macko (Česko). Vzhľadom na pandemickú situáciu bol počet účastníkov o niečo nižší než v minulých ročníkoch, kedy presahoval stovku zúčastnených. Tentoraz ich bolo „iba“ 67. V priebehu súťaže sa ukázalo, že nie všetci prihlásení rovnako pochopili jednu z dramaturgických podmienok (skladbu skladateľa narodeného v 20. storočí), takže napokon sa v druhom kole súťažilo len v interpretácii árií zo širšie poňatého obdobia romantizmu (a čosi podobné deň predtým platilo aj pre nižšiu vekovú kategóriu).

Na rozdiel od porotcov, ktorí v prvom kole hodnotili aj interpretáciu skladby 17. – 18. storočia a skladbu slovanského autora, som si teda mienku o kvalite predvedených výkonov mohol sformovať iba na základe interpretácie jedinej skladby. V propozíciách súťaže žiadna zo skladieb oboch kôl nebola časovo limitovaná. Aj tak by som mal však pripomienku. Hoci skladbu si vyberali súťažiaci so svojím pedagógom, nezdalo sa mi celkom korektné, že jeden z účastníkov sa prezentoval dvoma po sebe idúcimi áriami (z Dona Carlosa), hoci nešlo o cavatinu a nadväzujúcu cabalettu, ktoré by sa s istou toleranciou dali chápať ako jedno hudobné číslo.

Vyhlasovateľov súťaže čaká pre budúci ročník úloha nanovo formulovať posledné číslo dramaturgickej skladby, najlepšie ako skladbu napísanú v 20. storočí, alebo ešte lepšie napísanú po roku 1925 (aby sa účinkujúci vyhli dielam talianskeho verizmu, ktoré sa „zmestia“ napriek svojej realistickej poetike aj do romantizmu).

Iuventus Canti 2021, Helena Beránková (CZ) 1. cena kategórie VI. ženy do 35 rokov, foto: IC

V záverečnom druhom kole súťaže žien v najvyššej kategórii (do 35 rokov) súťažili len štyri účastníčky (v roku 2019 ich bolo 15) a úbytok bol nielen v kvantite ale i v kvalite predvedených výkonov. Súťaženie otvorila Linda Mellenová z bratislavského konzervatória populárnou áriou Leonory Pace, pace z Verdiho Sily osudu. Bude javiskovým typom speváčky, ktorá preferuje farebnejší a dramatickejší tón a čaká ju ešte dozrieť aj v interpretačnej variabilite prednesu. Angelika Fábry Nižnanská z VŠMU s hlasom na pomedzí subrety a koloratúrky sa pri prednese Gildy z Rigoletta nevyhla technickým kazom a interpretačne jej chýbala ľúbeznosť prejavu. Čosi podobné sa dá povedať aj o Poľke Adriane Gartskej z Hudobnej akadémie Karola Szymanowského v Katoviciach vo valčíku Gounodovej Júlie, keď hrala viac pohybom rúk než hlasom. Najlepšie obstála Češka Helena Beránková spievajúca áriu Leily z Bizetových Lovcov perál. Najviac sa jej darilo vo vyšších tónoch, no celkovo nedosiahla úroveň interpretácie tej istej árie víťazkou z predchádzajúceho ročníka Slovenky Zuzany Weiserovej.

Vyššiu úroveň mala mužská kategória, kde súťažilo až desať spevákov, čo je dvojnásobný počet oproti roku 2019. Ako prvý sa predstavil poľský kontratenor Artur Plinta, a to v árii Siebela z Gounodovho Fausta. Priveľmi sa sústreďoval na tvorbu a prieraznosť tónu no spieval značne monotónne. David Harant z VŠMU síce nedisponuje mimoriadne krásnym sfarbením svojho barytónu, ale áriu Riccarda z Belliniho Puritánov spieval kultivovane, bez forsírovania a so snahou o legátový spev. Tenorista Pavol Mucha zo ZUŠ Jána Albrechta (!) v ballate Vojvodu z Rigoletta pôsobil pomerne neisto a v závere (hoci nešlo o extrémne vysokú polohu) ho hlas viackrát neposlúchal.

Iuventus Canti 2021, Martin Morháč (SK) 1. cena kategórie VII. muži do 35 rokov, foto: IC

Juraj Purdeš predniesol exportnú áriu svojho pedagóga (Petra Mikuláša) A te l´estremo addio zo Simona Boccanegru, ktorú kreoval korektne. Poslucháč VŠMU Martin Morháč si vybral do súťaže nádhernú áriu Rachmaninovho Aleka, ktorú sme potom počuli ako záverečné číslo ešte raz v podaní Poliaka Michala Zielonku. Išlo o dve diametrálne odlišné interpretácie, pričom úlohu zohrali nielen rozdiely v hlasovom fonde oboch (u prvého lyrickejší, u druhého dramatickejší) ale aj rozdielny spôsob interpretácie. Slovenský spevák Martin Morháč má lyrickejší fond, tón znie vyrovnane a rovnako farebne v celom rozsahu, part spieval s dorazom na kantilénu a výrazovo precítene. Poliak Michal Zielonka naopak pripomínal fondom známe hlasy ruskej školy, dynamický (ale aj technický) rozptyl jeho spevu bol síce širší, výrazovo však skôr vonkajškovo expresívny než meditatívny a s naturalistickým fortissimom v závere.

Slovenský lyrický tenorista Andrej Vancel pri prvých tónoch navodil (klamlivý) dojem, že plač Federica z Cileovej L´arlesiany budeme počuť na spôsob niekdajších tenorov di grazia, ktorí až do čias Dominga postavili ideál práve takejto interpretácie. Aj on však potom jednostrunne vsadil na vysokú emotívnosť, pričom jeho hlas už znel menej kompaktne a záverečné h2 (vymyslené Giglim) k typu jeho hlasu nesedelo. Maďarský barytonista Norbert Görbe v priebehu árie Belcoreho z Donizettiho Nápoja lásky strácal disciplinovanosť a záverečné frázy výrazne forsíroval.

Iuventus Canti 2021, Robin Červinek (CZ) 2. cena kategórie VII. muži do 35 rokov, foto: IC

Český barytonista Robin Červinek vo Vrábloch v roku 2019 získal druhé miesto. Teraz si v druhom kole súťaže zvolil efektnú cavatinu Rossiniho Figara, ktorú zaspieval suverénne so švihom, bezpečnými výškami, no výrazovo trocha jednostrunne a miernym nedostatkom bola aj málo barytonálna farba jeho hlasu. Posledným číslom súťažného programu bola ária (árie?) markíza Posu z Dona Carlosa v podaní Ukrajinca študujúceho v Poľsku Viktora Jankovského. Zaujal dlhým dychom i farbou hlasu, ale aj zmyslom pre štýl. Škoda, že výrazový spev miestami prechádzal až k akejsi afektovanosti.

Celková úroveň tejto mužskej kategórie vylepšila celkový dojem z posledného dňa päťdňovej súťaže. S hodnotením poroty v najvyššej vekovej kategórii (pozri dolu) sa možno stotožniť, hoci výkonnostné rozdiely medzi účastníkmi (až na pár výnimiek) neboli príliš veľké. Treba len dúfať, že budúci ročník súťaže už prebehne bez komplikácií, ktoré vyplývali zo spoločenskej (zdravotnej) situácie, ktorá čiastočne poznačila aj tento 22. ročník speváckej súťaže.

Autor: Vladimír Blaho

Výsledky Medzinárodnej speváckej súťaže Imricha Godina Iuventus Canti 2021

Kategória VI (ženy do 35 rokov)
1. miesto: Helena Beránková (ČR)
2. miesto: Linda Mellenová (SR)
čestné uznanie: Adriana Gartska (Poľko) a Angelika Nižnanská Fábry (SR)

Kategória VII (muži do 35 rokov)
1. miesto: Martin Morháč (SR)
2. miesto: Robin Červinek (ČR)
3. miesto: Andrej Vancel (SR) a Viktor Yankovskyi (Ukrajina-Poľsko)
čestné uznanie: Dávid Harant (SR), Artur Plinta (Poľsko), Michal Zielonka (Poľsko)

Osobitné ceny

Cena za interpretáciu barokovej skladby: Artur Plinta (Poľsko)

Cena mesta Katowice: Helena Beránková (ČR) a Martin Morháč (SR)

Kategória IV (ženy do 24 rokov)
1. miesto: Dominika Noskiewicz (Poľsko)
2. miesto: Eszter Csuzdi (Srbsko)
3. miesto: Victoria Lavrova (Rusko)
čestné uznanie: Nesvat Olha (Ukrajina)

Kategória V (muži do 24 rokov)
1. miesto: Stanislaw Napierala (Poľsko)
2. miesto: Jakub Borgiel (Poľsko)
3. miesto: Attila Andor Kiss (Maďarsko)

Cena EMCY za objavnú dramaturgiu: Eszter Csuzdi (Srbsko)
Interpretačná cena Štátnej opery v Banskej Bystrici: Jakub Borgiel (Poľsko)
Cena za klavírnu spoluprácu: Malgorzata Wilha (Poľsko)

Kategória I – dievčatá a chlapci do 12 rokov
1. miesto: Timea Prievozníková (SR)
2. miesto: Nina Ližbetin (SR)
3. miesto: Matúš Chudý (SR)
čestné uznanie: Sebastián Molnár (SR)

Kategória II – dievčatá a chlapci do 15 rokov
1. miesto: Jozef Václavík (SR)
2. miesto: Veronika Chamolová (ČR)
3. miesto: Adam Dovičic (SR)
čestné uznanie: Soňa Maradíková (SR)

Kategória III – dievčatá a chlapci do 18 rokov
1. miesto: Kristian Guttek (SR)
2. miesto: Viliam Kozánek (SR)
3. miesto: Kristína Zbončáková (SR)
čestné uznanie: Tamara Kubešová (SR)

Cena primátora mesta Vráble za najmladšieho účastníka: Nina Ližbetin (SR)

V kategóriach 12-18 rokov získali ocenenia aj slovenskí pedagógovia pripravujúci najlepšie súťažiace deti: Anastázia Orolínová, Jana Kárasová a Marián Lukáč.

Cenu organizátora súťaže za najlepšiu klavírnu spoluprácu získala Małgorzata Wilga (Poľsko).

Cena Matice Slovenskej za najlepšiu interpretáciu ľudovej piesne
Thomas Raphael Wágner (SR)
Soňa Maradíková (SR)
Viliam Kozánek (SR)

www.iuventuscanti.com

Podporte časopis Opera Slovakia
Článok je chránený autorským zákonom a jeho akékoľvek použitie, alebo šírenie bez písomného súhlasu redakcie Opera Slovakia alebo autora je zakázané.

O autorovi

operný kritik a publicista, člen Slovenského centra Medzinárodnej asociácie divadelných kritikov (SC AICT)

Zanechajte komentár