Vitajte na vynovenom webe nezávislého časopisu o opere, klasickej hudbe a balete Opera Slovakia.

Reklama

Pravidlá používania

Opera Slovakia o.z. Adámiho 491/26, 841 05 Bratislava IČO: 42354901, zapísané v Evidencii občianskych združení Ministerstva vnútra SR, sekcia verejnej správy. Registrácia vykonaná 14. 11. 2013, číslo spisu VVS │1-900 │90-42420, zmena stanov vzatá na vedomie dňa 28. 12. 2020, číslo spisu VVS │1-900 │90-42420-1

PODMIENKY PREVÁDZKOVANIA PORTÁLU WWW.OPERASLOVAKIA.SK

A. PREVÁDZKOVATEĽ PORTÁLU

1. Prevádzkovateľom webového portálu www.operaslovakia.sk, internetového časopisu Opera Slovakia ISSN 2453-6490 (ďalej len „Portál“) je Opera Slovakia o.z., so sídlom Adámiho 491/26, 841 05 Bratislava, IČO: 42354901, zapísané v Evidencii občianskych združení Ministerstva vnútra SR, sekcia verejnej správy. Registrácia vykonaná 14. 11. 2013, číslo spisu VVS │1-900 │90-42420, zmena stanov vzatá na vedomie dňa 28. 12. 2020, číslo spisu VVS │1-900 │90-42420-1 (ďalej aj ako „Prevádzkovateľ“).

B. INFORMÁCIE A ÚDAJE NA PORTÁLI A ZODPOVEDNOSŤ PREVÁDZKOVATEĽA

1. Kým Prevádzkovateľ vyvíja veľké úsilie, aby poskytoval presné a aktuálne informácie, neposkytuje žiadne záruky, výslovné alebo implicitné, pokiaľ ide o správnosť, presnosť a úplnosť informácií na Portáli. Prevádzkovateľ preto nezodpovedá za správnosť materiálov a informácií umiestnených na Portáli, okrem prípadov, ak mu zodpovednosť za tam uvedené informácie ukladá platný a účinný právny predpis.

Opera Slovakia o.z. nezodpovedá za obsah autorov jednotlivých príspevkov a nenesie prípadné právne následky za názory autorov príspevkov a príspevky v diskusiách uverejnených v novinách.

Opera Slovakia má vo svojom obsahu aj reklamné PR články. Reklama na webe je označená buď slovom reklama alebo PR článok aj s označením inzerenta. Tieto články sú platenou inzerciou. Za obsah jednotlivých reklamných PR článkov nesie zodpovednosť inzerent, ktorý si v časopise Opera Slovakia objednáva (na základe objednávky s vyhláseniami) len priestor a nie obsah. Redakcia Opera Slovakia si vyhradzuje právo nezverejniť reklamný PR článok, ak vznikajú podozrenia či už o porušení autorských práv tretích osôb alebo ak článok porušuje etické princípy či zákon o reklame.

2. Iné osoby by si mali dané informácie preveriť.

3. Prevádzkovateľ je oprávnený upraviť a/alebo aktualizovať Portál kedykoľvek bez predchádzajúceho upozornenia, pričom nenesie žiadnu zodpovednosť za jeho zmeny a aktualizácie.

4. Používaním Portálu súhlasíte s tým, že všetky prístupy a použitie Portálu a akejkoľvek webovej stránky súvisiacej s Portálom a obsah týchto stránok získavate na vlastné riziko.

5. Informácie poskytované na Portáli nepredstavujú ponuku ani navádzanie k nákupu alebo disponovaniu, predaju alebo akejkoľvek transakcii s akýmikoľvek cennými papiermi. Investori sa pri investičných rozhodnutiach nesmú spoliehať na tieto informácie.

6. Portál môže obsahovať perspektívne informácie. Takéto informácie sú predmetom mnohých značných neistôt, vrátane vedeckých, obchodných, ekonomických a finančných faktorov, a preto sa skutočné výsledky môžu podstatne líšiť od uvedených.

7. Články zverejnené v časopise Opera Slovakia sú chránené autorským zákonom a ich akékoľvek použitie, alebo šírenie bez písomného súhlasu redakcie Opera Slovakia alebo autora je zakázané.

C. INFORMÁCIE PREVZATÉ A ODKÁZANÉ PORTÁLOM

1. Portál môže obsahovať odkazy na informácie publikované na iných serveroch alebo webových stránkach. Prevádzkovateľ nie je zodpovedný za obsah, súlad s predpismi, funkčnosť a aktuálnosť týchto stránok. Odporúčame sa v prípade záujmu o zásady ochrany osobných údajov na iných serveroch alebo stránkach obrátiť priamo na predmetné stránky alebo ich prevádzkovateľa.

2. Uvedené sa týka tiež a najmä zahraničných portálov a webových stránok, na ktorých sa uvedené informácie nemusia zhodovať s právnymi predpismi v Slovenskej republike.

3. V snahe o poskytnutie komplexných a úplných informácií k daným oblastiam môžu byť preberané odkazy na konkrétne informácie z iných webových stránok prostredníctvom tzv. RSS technológie, ktorá umožňuje používateľom získavať novinky z webových stránok, ktoré sú relevantné k témam Portálu a ktoré ponúkajú RSS zdroj. Na obsah a funkčnosť týchto informácií nemá Prevádzkovateľ žiaden vplyv a nenesie za ne žiadnu zodpovednosť. Tieto informácie sú výsledkom služby ponúkanej externými servermi.

4. Články môžu obsahovať audio alebo videoukážky, ktoré sú označené slovom video. Chcem upozorniť, že po kliknutí na tieto odkazy sú užívateľovi sťahované jeho internetové dáta.

D. AUTOMATICKY ZÍSKAVANÉ INFORMÁCIE A VYUŽÍVANIE COOKIES

E. PRAVIDLÁ DISKUSIE

F. GDPR

Opera Slovakia, o.z.
Adámiho 491/26
Bratislava
841 05

V Bratislave dňa: 1. januára 2012

C. Saint-Saëns: Henry VIII.
záznam priameho prenosu opery, máj 2023
Divadlo La Monnaie / De Munt
dirigent: Alain Altinoglu, réžia: Olivier Py
viac info, osoby a obsadenie TU...