Pred 10 rokmi vznikol projekt Opera Slovakia

0

Veľkosť písma

  • A
  • A
  • A
Už 10 rokov Opera Slovakia prináša spravodajstvo a publicistiku, organizuje rôzne nekomerčné koncerty a podujatia a zapája sa do viacerých prínosných celoslovenských podujatí, iniciatív, či výziev.

„Milí čitatelia,

v tomto roku Opera Slovakia oslavuje svoje prvé okrúhle jubileum. Dovoľte mi, aby som sa s vami ako zakladateľ a šéfredaktor Opera Slovakia pri tejto príležitosti podelil o niekoľko svojich osobných dojmov a stručne zrekapituloval toto obdobie.

V úvode by som chcel poďakovať všetkým spolupracovníkom podieľajúcim sa na tvorbe obsahu, členom redakcie, redakčnej rade, produkčnému tímu a vám, našim čitateľom, za vašu priazeň, pretože bez vás by náš internetový časopis nemal zmysel.

Ľudovít Vongrej, šéfredaktor Opera Slovakia

Projekt vznikol 12. januára 2011 vytvorením facebookového profilu Opera Slovakia, ktorého pôvodným účelom mal byť spoločný verejný priestor na zdieľanie a prezentáciu operného umenia na Slovensku. Popularita profilu sa stupňovala a vyústila do vzniku internetového časopisu a tak sa 27. augusta 2011 začala písať história prvého slovenského operného spravodajsko-publicistického portálu www.operaslovakia.sk. Spočiatku fungoval len ako priestor pre úzky okruh čitateľov. Ich počet sa postupne rozširoval a s tým súvisel aj jeho prienik do verejného priestoru vo forme profesionálneho média s presne zadefinovanou štruktúrou.

Portál Opera Slovakia je prvý a jediný internetový časopis na slovenskom mediálnom trhu prinášajúci ucelené nezávislé spravodajstvo a publicistiku z oblasti opery, operety, klasickej hudby či baletu. Vznikol z nevyhnutnosti vytvoriť mediálny priestor pre erudovaných publicistov s možnosťou etablovania sa nových autorov v konfrontácii s uznávanými autoritami v danej oblasti.

Časopis Opera Slovakia za 10-ročné obdobie nadviazal spoluprácu s 59-mi autormi reflektujúcimi kultúrne dianie súčasnosti a minulosti v danej oblasti umenia, medzi ktorých patria uznávaní kritici (väčšina z nich sú členmi Slovenského centra Medzinárodnej asociácie divadelných kritikov SC AICT), muzikológovia, publicisti a spravodajcovia nielen zo Slovenska. Vďaka ich zainteresovanosti a zanietenosti sme priniesli viac ako 3000 mediálnych výstupov. V konfrontácii s renomovanými osobnosťami poskytujeme zároveň príležitosť pre etablovanie nových autorov.

Profilovať internetový časopis nebolo jednoduché, pretože sme začínali doslova na zelenej lúke. Situáciu sťažoval aj fakt, že sme nemali k dispozícii dostupné aktuálne prieskumy trhu, či už sociologické, alebo marketingové. Museli sme tak sami zadefinovať východiskový tvar, formu a štruktúru operného a hudobného spravodajstva, ktoré v internetovej podobe na Slovensku nemalo tradíciu, pretože dovtedy existovali len tvary a formy hudobnej publicistiky v printových médiách.

Logo Opera Slovakia, autor: Ado Juráček

Dnes vám prinášame nezávislé online spravodajstvo a publicistiku v rôznych rubrikách – Aktuality z domova i zo sveta, Recenzie, Rozhovory, voľne koncipované články na rôzne témy v rubrike Operné korzo či prvé slovenské operné Kalendárium osobností a udalostí. Počas desaťročnej prevádzky časopisu sa nám podarilo vytvoriť mienkotvorné a rešpektované internetové médium a dnes sme akceptovaným partnerom vrcholných kultúrnych inštitúcií, festivalov a podujatí.

O výsledkoch našej práce svedčí aj čítanosť webu, ktorá sa dnes pohybuje v priemere okolo 2100 návštev za deň, pravidelný newsletter zasielame na takmer 2000 mailových adries a facebooková stránka Opera Slovakia má viac ako 12 400 fanúšikov zo Slovenska i zahraničia.

Internetový časopis Opera Slovakia, vizuál

Obsah časopisu Opera Slovakia je archivovaný rôznymi slovenskými inštitúciami – opernými divadlami, filharmóniami, Divadelným ústavom a inými hudobnými a odbornými ustanovizňami. Články zo zahraničia sú archivované zahraničnými inštitúciami a všetky mediálne výstupy Opera Slovakia tvoria plnohodnotnú dokumentaristiku.

Do rôznych archívov sme priniesli viac ako 3000 článkov, ktoré slúžia ako oficiálny a dôveryhodný archívny zdroj informácii pre ďalšiu publicistiku či vedecké bádanie. O dosahu portálu popri inom svedčí aj miera citovanosti a využívania zverejnených informácií v publikačnej praxi, vrátane mladých adeptov z hudobnovedných a hudobno-vzdelávacích inštitúcií, čím sa spoločenský význam Opera Slovakia rozširuje aj do edukačnej oblasti.

V rámci projektu Digitálne pramene – Webharvesting a archivácia e-Born obsahu sú naše publikačné výstupy archivované Univerzitnou knižnicou v Bratislave. Výsledkom projektu je tak funkčný a komplexný systém, ktorý zabezpečuje zber a uchovávanie on-line digitálnych prameňov ako integrálnej súčasti kultúrneho dedičstva Slovenskej republiky.

Operné gala v Kežmarku 2019, benefičný koncert v produkcii Opera Slovakia, foto: Zdenko Hanout

Okrem toho je Opera Slovakia súčasťou nekomerčného výskumu slovenského jazyka na základe požiadavky Jazykovedného ústavu Ľudovíta Štúra Slovenskej akadémie vied a celý svoj obsah poskytujeme na nekomerčné účely do automatizovaného celku s názvom Slovenský národný korpus. Opera Slovakia týmto prispieva k výskumu slovenského jazyka v hudobnodramatickej oblasti. Taktiež sme zaznamenávaní spoločnosťou zameranou na monitoring médií Slovakia Online.

Projekt Opera Slovakia nie je len internetový časopis, ale predovšetkým občianske združenie venujúce sa popularizácii operného umenia, ktoré komunikuje s divákmi, odbornou a umeleckou obcou, umeleckými a inými organizáciami a inštitúciami a spolupodieľa sa aj na rôznych projektoch v oblasti kultúry alebo jej prezentácie.

Stali sme sa mediálnym partnerom profesionálnych slovenských kultúrnych hudobných inštitúcií, operných koncertov a koncertov klasickej hudby, festivalov, výstav, súťaží, kinoprenosov opery a baletu zo svetových operných scén, benefičných, ale aj iných podporných a výchovných koncertov pre deti a mládež. Logo Opera Slovakia sa objavuje aj medzi mediálnymi partnermi na plagátoch zahraničných produkcií.

Darina Kárová, Vladimír Šalaga, Ľudovít Vongrej (zástupca Opera Slovakia), členovia pracovnej skupiny v rámci projektu Stratégia rozvoja kultúry na roky 2014 – 2020, MKSR, 2013, foto: MKSR

Ako organizácia cítime spoločenskú zodpovednosť a zapájame sa aj do celospoločenských akcií, či už charitatívnych, alebo kultúrno-spoločenských. Sme mediálnym partnerom Ligy proti rakovine, zapojili sme sa aj do iniciatívy Asociácie Divadelná Nitra s názvom Načo umenie?, ktorá poukazovala na význam a postavenie umenia na Slovensku, ako aj do iných prínosných celoslovenských podujatí, iniciatív, či výziev.

Opera Slovakia sa podieľa aj na erudovaní rôznych organizácii v oblasti marketingu umenia. V rámci marketingových aktivít vznikla v roku 2020 aj spolupráca s projektom Talentway Academy na Ekonomickej univerzite v Bratislave.

V rámci našej produkčnej činnosti máme za sebou viaceré pravidelné podujatia a koncerty – Koncert mladých talentov Príďte za operou v amfiteátri Starý Klíž, Operný benefičný koncert Martina Gyimesiho, benefičný koncert Operné gala v Kežmarku pod záštitou Edity Gruberovej v nádhernom Drevenom evanjelickom artikulárnom kostole (www.opernegala.sk). V produkcii Opera Slovakia zazneli v roku 2019 na koncertnom pódiu Slovenského rozhlasu v Bratislave Slávne operné zbory majstrov romantizmu pod záštitou Petra Dvorského.

Koncert Slávne operné zbory majstrov romantizmu, 2019, koncert v produkcii Opera Slovakia, foto: Zdenko Hanout

Veľké poďakovanie patrí hlavnému partnerovi našich projektov – Fondu na podporu umenia, ktorý pokrýva podstatnú časť financovania. Financovanie odborného spravodajstva a publicistiky z FPU považujem za najlepší model zabezpečenia nezávislej a odbornej reflexie. V mene celého produkčného tímu by som sa chcel poďakovať aj partnerom našich koncertov a podujatí.

Sme veľmi vďační za poskytnutie 2% z vašich daní či všetky vaše doterajšie individuálne finančné dary poukázané prostredníctvom darovacieho systému, ktoré sú pre náš chod nevyhnutné (obzvlášť v čase aktuálnej koronakrízy) a prispeli k udržaniu projektu a k napĺňaniu našich cieľov.

Desať rokov Opera Slovakia uplynulo veľmi rýchlo. Toto obdobie bolo plné zdolávaní, zmien, kreativity, podnetov a impulzov. Verím, že sa nám podarí projekt nielen zachovať ale aj neustále inovovať, a že nám aj naďalej zachováte svoju priazeň.“

Ľudovít Vongrej, šéfredaktor a producent Opera Slovakia

video

Podporte časopis Opera Slovakia
Článok je chránený autorským zákonom a jeho akékoľvek použitie, alebo šírenie bez písomného súhlasu redakcie Opera Slovakia alebo autora je zakázané.

O autorovi

Zanechajte komentár