Siete hudobno-divadelných spoločností v strednej a východnej Európe

0

Veľkosť písma

  • A
  • A
  • A
V týchto dňoch vrcholí medzinárodný projekt The Network of the Musical Theatre Companies in the Multilingual East-Central Europe – Visegrad Grants 2017 2018, ktorý vznikol ako iniciatíva hudobných vedcov z krajín V4.

Zámerom spoločného projektu, ktorý iniciovala Slovenská akadémia vied a jej partnerská inštitúcia Maďarská akadémia vied, bolo spracovanie najnovších výsledkov k výskumu hudobného divadla na prelome 19. a 20. storočia, poukázanie na zaujímavé momenty vo vývoji operného a operetného repertoáru v danom období v stredoeurópskom priestore ako aj poskytnutie prehľadu prameňov v podobe voľne dostupných databáz. Skutočnosť, že v sledovanom období vzniklo množstvo mestských divadiel ako hlavných kultúrnych centier meštianskej vrstvy, bola predpokladom k vzájomnému porovnaniu doposiaľ dosiahnutých výsledkov.

The Network of the Musical Theatre Companies in the Multilingual East-Central Europe – Visegrad Grants 2017 – 2018, fotografia z medzinárodného workshopu,
zdroj: internet

Divadlo malo v živote mešťanov niekoľko funkcií: bolo miestom každodennej zábavy, prostriedkom vzdelávania sa a ohniskom politických myšlienok v meste. Preto v rámci výskumu dominoval spolu s hudobnohistorickým aspektom kultúrno-spoločenský pohľad na vývoj mestských elít v 19. storočí, ktoré sa v rámci niekdajšej Rakúsko-uhorskej monarchii vyznačovali silnými väzbami na metropolu Viedeň. Spoločné znaky mestských divadiel v Bratislave, Olomouci, Krakove a Budapešti ako organizačná štruktúra dennej prevádzky, podobný hudobnodramatický repertoár, migrácia umeleckých členov v rámci stredoeurópskeho priestoru, či hosťovania z Viedne, tvorili spoločnú platformu pre jednotlivé výstupy projektu.

Hneď po začatí projektu bola spustená informačná webová stránka pre odbornú aj širokú verejnosť (http://zti.hu/index.php/hu/mzt/visegrad-grant), ktorá podrobne informuje o zámeroch projektu, jeho priebehu a výstupoch. Zároveň bola vydaná informačná brožúra s profilmi jednotlivých partnerov. Na jeseň roku 2017 sa partneri projektu zúčastnili viacerých medzinárodných konferencií, kde referovali o čiastkových výstupoch projektu – Kalisz (Poľsko), Viedeň (Rakúsko), Budapešť (Maďarsko), Ľubľana (Slovinsko). V apríli roku 2018 sa konalo prvé oficiálne stretnutie všetkých účastníkov projektu na pôde Ústavu hudobnej vedy Maďarskej akadémie vied v Budapešti, na ktoré v máji nadviazal medzinárodný workshop s názvom The Network of the Musical Theatre Companies in the Multilingual East-Central Europe. An Essentially International Genre and Its Repertoire in the Service of Nation-building. Jednou z diskutovaných tém bol vzťah centra a provincie v 19. storočí s ohľadom na zloženie domácich umeleckých súborov, hosťovania významných umelcov a uvádzaný repertoár.

Významnou časťou projektu bol operný recitál v podaní sólistky Maďarskej štátnej opery Ingrid Kertesi, ktorú na klavíri sprevádzal Tamás Kéry. Názov recitálu The Operatic Industry in East-Central Europe (1870 – 1920) napovedal, že pôjde o opernú tvorbu autorov 19. storočia, ktorá sa uvádzala v mestských divadlách v danom období. Taliansku, francúzsku a nemeckú tvorbu dopĺňala tvorba skladateľov krajín V4 ako boli Bedřich Smetana, Ferenc Erkel, Béla Bartók, Władysław Żeleński. Koncert dopĺňal hudobnohistorický výklad o vývoji operného repertoáru na sklonku 19. storočia.

operný recitál sólistky MŠO Ingrid Kertesi,
zdroj: internet

Ďalšiu časť projektu tvoria spoločné výstupy, ktoré možno rozdeliť do dvoch hlavných skupín: výstupy pre odbornú verejnosť a výstupy pre širokú verejnosť. Do prvej skupiny možno zaradiť medzinárodnú databázu odbornej bibliografie v skúmanom období k histórii divadla v Bratislave, Budapešti, Krakove a Olomouci, ktorá zahŕňa zoznam publikácií nielen z oblasti hudobnej a divadelnej historiografie, ale aj všeobecnej histórie, literatúry a kulturológie. Ďalšou databázou je medzinárodná databáza prameňov k histórii divadla daných miest v druhej polovici 19. storočia a začiatku 20. storočia, ktorá zahŕňa okrem zoznamu dokumentov k divadelnej prevádzke aj zoznam notového materiálu, ktorý súvisí s divadelnou prevádzkou. Obidve databázy budú v najbližšom čase dostupné na webovej stránke projektu. Ďalej sa na jeseň tohto roku pripravuje vydanie medzinárodného zborníku k celému projektu, ako aj vydanie samostatného čísla časopisu Studia Musicologica s vedeckými štúdiami všetkých účastníkov projektu.

Na projekte sa podieľali vedecko-výskumné pracoviská: Ústav hudobnej vedy SAV a Ústav divadelnej a filmovej vedy CVU SAV, ďalej Ústav hudobnej vedy Maďarskej akadémie vied v Budapešti, Katedra muzikológie Filozofickej fakulty Univerzity Palackého v Olomouci a Ústav hudobnej vedy Historickej fakulty Jagelonskej univerzity v Krakove. Ako hosť na projekte participoval Inštitút pre hudobnú vedu a výskum interpretácie Univerzity hudobných a múzických umení vo Viedni.

Víziou všetkých partnerov projektu The Network of the Musical Theatre Companies in the Multilingual East-Central Europe – Visegrad Grants 2017-2018 bolo a je i naďalej zviditeľniť časť kultúrnych dejín našich krajín. Skrze medzinárodnú spoluprácu sa podarilo obohatiť výskum hudobného divadla v 19. storočí v Bratislave o nové poznatky a zároveň sa prezentovať v rámci medzinárodnej platformy. Vďaka výstupom pre verejnosť sa domáca veda posunula do ďalšej roviny a ponúka  všetkým otvorený prístup k prameňom hudobnej a divadelnej histórie krajín V4.

Informovala: Jana Laslavíková, Ústav divadelnej a filmovej vedy CVU SAV

Podporte časopis Opera Slovakia
Článok je chránený autorským zákonom a jeho akékoľvek použitie, alebo šírenie bez písomného súhlasu redakcie Opera Slovakia alebo autora je zakázané.

O autorovi

Zanechajte komentár