Skončil sa 62. ročník Košickej hudobnej jari

0

Veľkosť písma

  • A
  • A
  • A
Košická hudobná jar ukončila svoj 62. ročník ostatnými štyrmi koncertmi – 16. mája zaznel koncert Kodályovho kvarteta z Maďarska, 18. mája koncert s názvom Faustovské pokušenie o ktorom sme samostatne informovali TU…, 22. mája v Košiciach vystúpilo poľské hudobné zoskupenie Warsaw CELLONET Group a záverečný koncert patril Symfonickému orchestru Miškolc s dirigentom Tamásom Gálom na ktorom okrem iného zaznela aj košická premiéra Pucciniho prvej opery Le Villi. V rámci sprievodného podujatia KHJ sa 26. mája v Štátnom divadle Košice uskutočnila slovenská premiéra opery Richarda Wagnera Víly.

Vystúpenie Kodályovho kvarteta z Maďarska (16. 5.) sa konalo v reprezentatívnom zrekonštruovanom priestore Východoslovenského múzea s bohato navštívenými záujemcami o komornú hudbu. A aj tých, ktorí sa so zvučným menom a skvelej interpretačnej úrovni telesa už stretli. Na úvod zaradili Sláčikové kvarteto,C dur, KV 157 W. A. Mozarta, ktoré pochádza z radu tzv. Milánskych kvartet (ako uvádza autorka vynikajúcich sprievodných textov v programovom bulletine Štátnej filharmónie Andrea Meščanová). Trojčasťové kvarteto zaznelo tempovo a muzikálne adekvátne, bez technických a tónových nejasností, zvukovo vyrovnane, rovnako aj stredná časť Andante. Hravé, vtipné melodické tóny sa postupne v Preste stávali virtuóznymi gradáciami. Návratom tém sa svojimi nástrojmi prezentovali huslisti Attila Falvay, 1. husle, Ferenc Bangó, 2. husle, János Fejérvári, viola a György Éder, violončelo, významné osobnosti maďarskej hudobnej kultúry.

Košická hudobná jar, 2017,
Kodály Quartet,
foto: Jaroslav Ľaš

Sláčikové kvarteto č. 2 Zoltána Kodálya znelo značne lyricky a melodicky, očakávali sme viac dravosti, drsnosti zvlášť v 1. časti Allegro. Pomalé Andante bolo tematicky príbuzné, všetky recitatívne témy reťazovite nadväzovali a v každom nástroji jednotlivo otvárali hudobné obrazy s tanečnými znakmi – pizzicato hlavne vo viole s tematikou pochádzajúcou z maďarského folklóru. Záver koncertu patril hudbe Antonína Dvořáka, zaznelo jeho Sláčikové kvarteto E dur č. 10, op. 51 „Slovanské“. Dielo je popretkávané typickou českou melodikou, rytmami a jedinečným duchom prostredníctvom charakteristických tancov polky, dumky alebo furianta. Slovanský kolorit sa ozýval aj z Romance tretej časti štylizovanej Skočnej v záverečnej a to všetko bez citácie ľudových intonácií. Interpreti zvládli muzikálne, presvedčivo vytvárať žiadanú atmosféru, ale viac ohybnosti pri agogickom stvárnení tanečných úsekov by zvýšilo typický kolorit známeho diela. Obecenstvo si vyžiadalo dva prídavky, z nich najmä Šostakovičova pizzicato „Hra“ zarezonovala.

Košická hudobná jar, 2017,
Kodály Quartet,
foto: Jaroslav Ľaš

V histórii KHJ sa koncert po prvý raz uskutočnil v novom kultúrnom priestore Košíc, zvanom Tabačka/Kulturfabrik (22. 5.) Poľské hudobné zoskupenie Warsaw Cellonet Group predstavilo 8 violončelistov s umeleckým vedúcim Andrzejom Bauerom, takisto violončelistom a dirigentom. Program večera zaujal svojou nápaditosťou, najmä skladbami poľskej moderny či jedného z čelistov a skladieb písaných pre ich zvláštne zoskupenie. Prvým bolo dielo Krzysztofa Pendereckého „Agnus Dei“, ktoré skladateľ sám upravil z časti Poľského requiem. Takto bolo uvedené na koncerte venovanom pamiatke violončelistu M. Rostropoviča, ktorý zomrel r. 2007. Takto vzdali hold violončelistovi aj na košickom koncerte. Neustále stúpanie a gradácia motivického materiálu symbolicky stúpali k výšinám ducha. Skladba prvého violončelistu Bartosza Koziaka pre 9 violončiel „Elfovia“ zaujala neustálym staccatom motoricky pevného opakujúceho sa tónu, až v závere končiacim tremolom dvojtónového záveru. Jednoducho ťažko opísateľný hudobný proces vo svojom plynutí naplno zaujal a získal uznanie.

Košická hudobná jar, 2017,
Warsaw Cellonet Group,
foto: Jozef Timuľák

Čelisti preukázali aj svoju klasickú interpretačnú erudíciu, keď predniesli madrigaly talianskeho renesančného majstra C. G. da Venosu v úprave Andrzeja Bauera a Marcina Zdunika pre 5 violončiel. Už prvý madrigal „Moro, lasso, al mio duolo“ je koncipovaný ako sólo a 4 violončelá s prudko meniacimi sa melodickými linkami. Aj ďalšie dodržujú 5 partov, obsahujú intenzívne napätie. Pod vplyvom evanjelia napísal skladbu „Martha a Mary“ mladý poľský autor Aleksander Szczetyński, ako violončelista tu účinkoval aj dirigent. Skladba obsahuje prvky aleatoriky, unisono tónov a ich postupnú gradáciu, čoraz viac drnkania, glissanda, ba aj hluché miesto. Hudobne svojrázne a originálne dielo. Záverečná Bachianas Brasileiras č. 1 známeho brazílskeho skladateľa Heitora Villa-Lobosa všetkých violončiel vniesla do programu nebývalý, veľký slávnostný a radostný zvuk. Krásne spevné sólo 1. violončelistu sa postupne znásobilo súhrou súboru. Obdivuhodná polyfonická práca diela ale hlavne violončiel vyzneli virtuózne, dramaticky a efektne. Vystúpenie poľského súboru možno označiť za jeden z vrcholných večerov jarného hudobného festivalu v Košiciach. (Škoda len, že priestory novej sály sa nachádzajú v blízkosti zábavných letných zariadení, vhodnejšie by bolo umiestnenie koncertu v Kulturparku-Kasárňach.)

Košická hudobná jar, 2017,
Warsaw Cellonet Group,
foto: Jozef Timuľák

Záverečný koncert festivalu máva podobne ako otvárací koncert určité nepísané zákony dramaturgie. Výnimočnosť jeho programu býva v jeho programovej náplni, zväčša symfonicko-vokálnom diele alebo exkluzívnom telese, súbore či sólistu. Posledný festivalový koncert v Dome umenia 24. mája bol slávnostný z oboch príčin. Privítali sme mimoriadne vyspelý Symfonický orchester Miškolc so svojím šéfdirigentom Tamásom Gálom, spoluúčinkovali dva slovenské spevácke zbory Collegium technicum Technickej univerzity v Košiciach a zbor Nostro Canto z Prešovskej univerzity (zbormajsterka Tatiana Švajková). Rôznorodé bolo aj obsadenie sólistov. Sopranistka Beatrix Fodor a tenorista János Bándi z Budapešti, barytonista Marián Lukáč zo Štátneho divadla Košice boli sólistami v koncertnom prevedení prvej opery G. Pucciniho Le Villi, kde mal umelecký prednes Peter Cibula.

Košická hudobná jar, 2017,
Beatrix Fodor, János Bándi, Tamás Gál, Marián Lukáč, Tatiana Švajková, Symfonický orchester Miškolc,
foto: Jozef Timuľák

Treba konštatovať, že zostava programu celého večera mala svoje dramaturgické kvality, keď popri Pucciniho opere zazneli ešte dve orchestrálne diela tematicky v niečom príbuzné: F. Mendelssohn-Bartholdy a jeho Hebridy vniesli na úvod koncertu atmosféru romantiky, náladu legendárnych postáv, rytierov, bardov, severných chmúrnych dní. Podobne aj v diele C. Saint-Saënsa Danse Macabre, op. 40 vírili náznaky prízrakov a mátoh. Koncertný majster v úlohe „smrti“ hral svoj part v podobe rozladených huslí, upírsky tanec končil nástupom hoboja. Zaujímavo autor využíval valčík ako tanec smrti – či tanečníkov? Košická premiéra Pucciniho prvej opery Le Villi z r. 1883 na našom koncertnom pódiu bola mimoriadnou udalosťou z hľadiska poznania tohto diela, z umeleckého stvárnenia hosťujúcimi umelcami ale aj historického prvého odznenia v Košiciach. Libretistom opery bol Ferdinando Fontana. Dej opery sa odohráva u lesníka Guglielma, kde sa konajú zásnuby jeho dcéry Anny s Robertom. Ale keď Robert odíde, cestou sa ho zmocňujú divožienky a tie spôsobia, že na Annu zabudne. Anna preto zo žiaľu zomrie. Jej otec žiali za dcérou. Keď sa Robert vráti domov, zjaví sa mu duch Anny a on musí s ňou tancovať až k smrti. Samotný názov opery „Le Villi“ nie je v preklade celkom presný, ani zrozumiteľný. Monografiu o Giacomovi Puccinim autora Arnalda Fraccaroliho vydali v slovenskom preklade Viliama Turčányho, ktorý názov textu opery preložil ako Vilmy alebo Vilemíny. Autorka sprievodného textu v bulletine hovorí o „besoch“, ktoré Roberta prenasledujú, ale za vhodnejšie považujeme v slovenčine použiť pojem „divožienky“.

Košická hudobná jar, 2017,
Tamás Gál, Symfonický orchester Miškolc, zbory Collegium Technicum, Nostro Canto,
foto: Jozef Timuľák

Opera pozostáva z dvoch dejstiev, po Preludiu a úvodnom vstupe zboru vystúpi Anna s romancou. Po rozsiahlom duete Anny s Robertom, ktoré patrí k najkrajším melodickým miestam nasleduje Finale s barytónom a zborom. V druhom dejstve po dvoch orchestrálnych plochách je na scéne Guglielmo, ktorý oplakáva dcéru. K najdramatickejším patrí scéna Roberta so zborom a záverečná scéna, duetto a finále celého ensemblu. Puccini sa ukázal ako majster orchestrálnej partitúry, pripomína mnohé neskôr populárne melódie svojich opier, hoci sa významovo kvôli slabému libretu nepriblížil k svojim budúcim dielam, obdivuhodne sa chopil zborových partov, súladu orchestra so sólistami. Počas 2. dejstva sa objavil aj recitátor Peter Cibula (z balkóna), aby v slovenčine priblížil nasledujúci dej. Postupne sa orchester zmocňuje dramatického napätia, tu treba pochváliť najmä lesné rohy! Guglielmo v podaní Mariána Lukáča opäť dokázal svoje hlasové a výrazové kvality, mužný prejav s peknou klenbou a farbou korešpondoval so zborom. Sopranistka Beatrix Fodor tvorila pevný tón, v lyrických častiach dokázala klenbu partu vynikajúco zvládnuť. Vrcholom diela a umeleckého výkonu tenoristu Jánosa Bándiho bol part Roberta v scéne, kde blúzni a vízie ho privádzajú do exponovaných výšok, v orchestri fagot a flauta v kontraste k dravému obsahu dotvárajú dej a celý interpretačný aparát končí operu v ukľudňujúcom zmierení, finále zboru „Osanna“! Na úspechu koncertného uvedenia Pucciniho opery má zásluhu predovšetkým dirigent Tamás Gál, zbormajsterka Tatiana Švajková a celý interpretačný kolektív.

Autor: Lýdia Urbančíková

písané z koncertov KHJ 16., 22. a 24. mája 2017

Sprievodnými podujatiami festivalu boli: predstavenie Štátneho divadla Košice – slovenská premiéra opery Víly Richarda Wagnera, ktorej recenziu si prečítate TU… a Galéria Andrej Smolák zorganizovala v Dome umenia výstavu obrazov Viktora Tichonova z Bieloruska.

o koncertoch Košickej hudobnej jari sme informovali TU…

Kodály Quartet
Košická hudobná jar 2017
16. mája 2017
Východoslovenské múzeum v Košiciach

Attila Falvay, 1. husle
Ferenc Bangó, 2. husle
János Fejérvári, viola
György Éder, violončelo

program koncertu

W. A. Mozart: Sláčikové kvarteto,C dur, KV 157
Zoltán Kodály: Sláčikové kvarteto č. 2
Antonín Dvořák: Sláčikové kvarteto E dur č. 10, op. 51

———————————————————————-

Cellonet
Košická hudobná jar 2017
22. mája 2017
Tabačka / Kulturfabrik

Andrzej Bauer, dirigent

program koncertu

Heitor Villa-Lobos: Bachianas Brasileiras č. 1
Carlo Gesualdo da Venosa (arr. A. Bauer a M. Zdunik)
,,Moro, lasso, al mio duolo“
,,Asciugate i begli occhi“
,,Io parto“
Bartosz Koziak: Elfovia
Aleksander Szczetyński: Martha a Mary
Krzysztof Penderecki: Agnus Dei

———————————————————————-

Záverečný koncert 62. Košickej hudobnej jari
Košická hudobná jar 2017
24. mája 2017
Dom umenia Košice

Symfonický orchester Miškolc
Tamás Gál, dirigent
Beatrix Fodor, soprán
János Bándi, tenor
Marián Lukáč, barytón
Collegium Technicum, Nostro Canto, zbory
Tatiana Švajková, zbormajsterka

program koncertu

F. Mendelssohn-Bartholdy: Hebridy, predohra, op. 26
C. Saint-Saëns: Danse Macabre, op. 40
G. Puccini: Le Villi – koncertné predvedenie opery

www.sfk.sk

Podporte časopis Opera Slovakia
Článok je chránený autorským zákonom a jeho akékoľvek použitie, alebo šírenie bez písomného súhlasu redakcie Opera Slovakia alebo autora je zakázané.

O autorovi

muzikologička, dramaturgička, hudobná kritička, hudobná historička a publicistika, členka Slovenského centra Medzinárodnej asociácie divadelných kritikov (SC AICT)

Zanechajte komentár