Už päť rokov vám Opera Slovakia prináša spravodajstvo a publicistiku

1

Týždenný prehľad najnovších článkov

Prihlásením k odberu súhlasíte so zásadami ochrany osobných údajov. Z odberu sa môžete kedykoľvek odhlásiť.

Veľkosť písma

  • A
  • A
  • A

,,Milí čitatelia Opera Slovakia,

čas plynie ako voda a Opera Slovakia v tomto roku oslavuje svoje prvé polookrúhle jubileum. 27. augusta 2011 sa začala písať história prvého slovenského operného spravodajsko-publicistického portálu www.operaslovakia.sk. V tomto roku si teda pripomíname piate výročie od jeho vzniku. Dovoľte mi, aby som sa ako zakladateľ a šéfredaktor Opera Slovakia s vami pri tejto príležitosti podelil o niekoľko svojich osobných dojmov a zrekapituloval toto obdobie. Hneď v úvode by som chcel poďakovať všetkým autorom spolupodieľajúcim sa na tvorbe obsahu, členom redakcie, redakčnej rady, produkčnému tímu (ich mená nájdete TU…) za príjemnú spoluprácu a vám, našim čitateľom za vašu priazeň, pretože bez vás by náš internetový časopis nemal zmysel. Som rád, že vám môžeme prinášať zaujímavosti a aktuality z domova i zo sveta, recenzie, rozhovory, či rôzne iné články z oblasti opery, operety, klasickej hudby či baletu.

Portál Opera Slovakia vznikol v roku 2011 ako prvý a jediný internetový časopis na slovenskom mediálnom trhu prinášajúci ucelené nezávislé operné spravodajstvo a publicistiku. Od minulého roku sme k téme opery začali uverejňovať aj informácie z oblasti operety, a čiastočne aj klasickej hudby a baletu. Webový portál Opera Slovakia vznikol z nevyhnutnosti vytvoriť elektronický mediálny priestor pre erudovaných publicistov s možnosťou etablovania sa nových autorov v konfrontácii s uznávanými autoritami v danej oblasti.

Opera Slovakia, náhľad na webstránku

Opera Slovakia, náhľad na webstránku

Počas päťročného fungovania portálu sa nám spolu s autormi a celým redakčným tímom postupnými krokmi podarilo vytvoriť mienkotvorné a rešpektované internetové médium. Prirodzený vývoj v tomto období priniesol aj viaceré zmeny, či už systémové, alebo vizuálne. Nebolo to jednoduché, pretože sme začínali doslova na zelenej lúke. Situáciu sťažoval aj fakt, že sme nemali k dispozícii dostupné aktuálne prieskumy trhu, či už sociologické, alebo marketingové. Museli sme tak sami zadefinovať východiskový tvar, formu a štruktúru operného a hudobného spravodajstva, ktoré v internetovej podobe na Slovensku nemalo tradíciu. Dovtedy boli definované len tvary a formy hudobnej publicistiky v printových médiách. Dnes vám prinášame nezávislé online spravodajstvo a publicistiku v rôznych rubrikách – Aktuality z domova i zo sveta, Recenzie, Rozhovory, voľne koncipované články na rôzne témy v rubrike Operné korzo, či prvé slovenské operné Kalendárium osobností a udalostí. Počas tohto obdobia sa nám podarilo vytvoriť dôveryhodnú značku Opera Slovakia, ktorá má vytvorenú štruktúru tvorby, štruktúru marketingu a šírenia našich mediálnych výstupov, ako aj štruktúru a formu archivácie a dokumentaristiky. Podarilo sa nám bezproblémovo zasadiť sa do mediálneho prostredia a dnes sme aj v tejto oblasti akceptovaným médiom a partnerom. Vybudovať kompletnú štruktúru média je veľmi náročný proces a som rád, že sa nám to podarilo. O výsledkoch našej práce svedčí aj čítanosť webu, ktorá sa dnes pohybuje v priemere okolo 1200 návštev za deň, takmer 2000 mailových adries pre zasielanie nášho pravidelného Newslettera, ako aj aktívna Facebooková stránka s viac ako 6000 fanúšikmi nielen zo Slovenska.

K riadeniu a formovaniu portálu o opere je pre mňa veľmi dôležité detailné poznanie tohto prostredia. Tému opery na Slovensku dnes vnímam z viacerých uhlov pohľadu. Jednak ako aktívny umelec, ktorý pozná umelecké prostredie všetkých troch slovenských operných divadiel a zároveň aj ako zakladateľ a šéfredaktor Opera Slovakia. Z tejto pozície komunikujem s divákmi, odbornou a umeleckou obcou, umeleckými a inými organizáciami a inštitúciami. So slovenskými opernými a baletnými divadlami, profesionálnymi hudobnými inštitúciami a jednotlivými producentmi komunikujem v rámci mediálneho partnerstva. V zastúpení Opera Slovakia sa aktívne spolupodieľam na rôznych projektoch v oblasti kultúry alebo jej prezentácie, a zúčastňujem sa aj na ich pripomienkovaní. Z väčších projektov, na ktorých som za našu organizáciu participoval a zasadzoval sa za posilnenie postavenia opery upozorňujúc na jej jedinečnosť a špecifickosť, spomeniem napríklad Stratégiu kultúry SR na roky 2014 – 2020, ktorú iniciovalo Ministerstvo kultúry SR alebo projekt Branding Slovenska pod hlavičkou Ministerstva zahraničných vecí SR. Na základe týchto skúseností sa mi postupne utváral reálny obraz slovenskej opernej kultúry z rôznych zorných uhlov. Toto poznanie mi pomáha pri detailnejšej analýze tohto prostredia, ktoré som pomenoval ako ,,Operná infraštruktúra“. Počas piatich rokov skúseností pri formovaní Opera Slovakia som dospel k názoru, že táto Operná infraštruktúra je skutočne veľká téma, ktorá si na Slovensku skôr či neskôr sama vyžiada odbornú diskusiu, systémové kroky a presnú definíciu s víziami do budúcnosti, ktoré dnes v oblasti opery na Slovensku nemáme. Tieto poznatky a skúsenosti sú veľmi dôležité pri plánovaní a koordinácii napĺňania cieľov Opera Slovakia.

Opera Slovakia - logo

Opera Slovakia – logo

Spočiatku portál fungoval ako priestor len pre úzky okruh čitateľov. Ich počet sa postupne rozširoval a s tým súvisel jeho prienik do verejného priestoru vo forme profesionálneho média s presne zadefinovanou štruktúrou. Od roku 2013 začal portál Opera Slovakia fungovať ako prezentačný priestor rovnomenného občianskeho združenia, ktorého hlavným cieľom je podpora šírenia slovenskej opernej kultúry na Slovensku a v zahraničí s presahom do iných žánrov klasickej hudby. Počas päťročného obdobia sme vytvorili dôveryhodné zdroje informácií prostredníctvom príspevkov renomovaných autorov (ich zoznam nájdete TU…) v snahe podrobne zdokumentovať kultúrne dianie súčasnosti a minulosti v oblasti opery, operety, klasickej hudby a baletu s väzbou na územie Slovenska. Stali sme sa mediálnym partnerom všetkých profesionálnych slovenských kultúrnych hudobných inštitúcií ako napríklad Opera Slovenského národného divadla, Štátna opera Banská Bystrica, Opera Štátneho divadla Košice, Slovenská filharmónia Bratislava, Štátna filharmónia Košice, či Štátny komorný orchester Žilina. Sme mediálnym partnerom rôznych väčších i menších operných koncertov a koncertov klasickej hudby, festivalov, výstav, kinoprenosov opery a baletu zo svetových operných scén, benefičných, ale aj iných podporných a výchovných koncertov pre deti a mládež.

Ako organizácia cítime spoločenskú zodpovednosť a zapájame sa aj do celospoločenských akcií, či už charitatívnych, alebo kultúrno-spoločenských. Sme mediálnym partnerom Ligy proti rakovine, zapojili sme sa aj do iniciatívy Asociácie Divadelná Nitra s názvom Načo umenie?, ktorá poukazovala na význam a postavenie umenia na Slovensku, ale aj do iných prínosných celoslovenských podujatí, iniciatív, či výziev.

Operný benefičný koncert Operné gala 2015 v Kežmarku, ďakovačka, foto: Zdenko Hanout

Operný benefičný koncert Operné gala 2015 v Kežmarku,
ďakovačka,
foto: Zdenko Hanout

Operný benefičný koncert Operné gala 2015 v Kežmarku, foto: Zdenko Hanout

Operný benefičný koncert Opera Slovakia, Operné gala 2015 v Kežmarku,
foto: Zdenko Hanout

V rámci našej produkčnej činnosti máme za sebou viaceré podujatia a koncerty – tri ročníky koncertov mladých talentov pod názvom Príďte za operou v rámci celoslovenskej akcie Noc hudby (2014, 2015, 2016), Operný benefičný koncert Martina Gyimesiho a jeho hostí (2014, 2015) a dva ročníky koncertu Operné gala v Kežmarku (2014, 2015). Na ten tretí vás všetkých srdečne pozývam 30. augusta 2016 do Dreveného evanjelického artikulárneho kostola v Kežmarku. Vystúpia na ňom vynikajúci slovenskí umelci a výťažok z tohto ročníka venujeme prvému detskému mobilnému hospicu na východnom Slovensku. Viac informácii TU…

videopozvánka na Operné gala 2016

Od roku 2015 je Opera Slovakia oficiálnym internetovým časopisom zaradeným v kategórii náučno-populárny s prideleným kódom ISSN 2453-6490. Všetky publikované články teda získali hodnotu oficiálneho dokumentačného materiálu. Náš obsah je archivovaný rôznymi slovenskými inštitúciami – opernými divadlami, filharmóniami, Divadelným ústavom, SAV a inými hudobnými a odbornými ustanovizňami. Články zo zahraničia sú archivované zahraničnými inštitúciami a všetky mediálne výstupy Opera Slovakia tvoria plnohodnotnú dokumentaristiku. Do slovenských archívov sme priniesli viac ako 1000 článkov, ktoré poslúžia ako erudovaný a oficiálny zdroj informácii pre ďalšiu publicistiku či vedecké bádanie. O dosahu portálu popri inom svedčí aj miera citovanosti a využívania zverejnených informácií v publikačnej praxi, vrátane mladých adeptov z hudobnovedných a hudobnovzdelávacích inštitúcií, čím sa spoločenský význam Opera Slovakia rozširuje aj do edukačnej oblasti. V rámci projektu Digitálne pramene – Webharvesting a archivácia e-Born obsahu sú naše publikačné výstupy archivované Univerzitnou knižnicou v Bratislave. Výsledkom projektu je tak funkčný a komplexný systém, ktorý zabezpečuje zber a uchovávanie on-line digitálnych prameňov ako integrálnej súčasti kultúrneho dedičstva Slovenskej republiky. Okrem toho je Opera Slovakia súčasťou nekomerčného výskumu slovenského jazyka na základe požiadavky Jazykovedného ústavu Ľudovíta Štúra Slovenskej akadémie vied a celý svoj obsah poskytujeme na nekomerčné účely do automatizovaného celku s názvom Slovenský národný korpus. Opera Slovakia týmto prispieva k výskumu slovenského jazyka v hudobnodramatickej oblasti. Taktiež sme zaznamenávaní spoločnosťou zameranou na monitoring médií Slovakia Online.

Spolupracujeme s viacerými poprednými autormi a zároveň poskytujeme príležitosť pre etablovanie nových v konfrontácii s renomovanými osobnosťami reflektujúcimi danú oblasť kultúry. Máme čitateľov a pozorovateľov doma aj v zahraničí, ktorí prostredníctvom Opera Slovakia sledujú kompletný slovenský operný život.

Spevom pre nový život, 2. Benefičný koncert Martina Gyimesiho a jeho hostí, Bratislavský hrad, 2015, autogramiáda po koncerte, foto: Zdenko Hanout

Spevom pre nový život,
2. Benefičný koncert Martina Gyimesiho a jeho hostí v produkcii Opera Slovakia
Bratislavský hrad, 2015,
autogramiáda po koncerte,
foto: Zdenko Hanout

Toto je teda rekapitulácia našej doterajšej päťročnej činnosti. Samozrejme, takáto činnosť sa nedá dlhodobo vykonávať bez finančného kapitálu. Portál financujeme z viacerých zdrojov, z toho malú časť tvorí príjem z reklamy, darov našich čitateľov a z dvojpercentných príspevkov z daní. Budeme vám veľmi vďační, ak sa rozhodnete venovať 2 % z vašich daní občianskemu združeniu Opera Slovakia, ďakujeme aj za všetky vaše finančné dary, ktoré prispeli k napĺňaniu našich cieľov. Pre viac informácií, kontaktujte ma prosím prostredníctvom e-mailu: redakcia@operaslovakia.sk. Našu činnosť môžete podporiť aj prostredníctvom portálu www.dobromat.sk, alebo www.podporte.sk, ale aj priamym prispením vo forme finančného daru v akejkoľvek sume prostredníctvom tohto jednoduchého elektronického darovacieho systému:

V uplynulých dvoch rokoch 2014 a 2015 sme čerpali financie z dotačného systému Ministerstva kultúry SR, vďaka čomu sa nám v tomto období podarilo publikovať najviac príspevkov v našej pomerne krátkej histórii a uskutočniť tak podrobnú reflexiu opery a čiastočne aj klasickej hudby a baletu na Slovensku.

Archív článkov Opera Slovakia

sezóna:

V tejto súvislosti by som vás, našich čitateľov, chcel informovať, že MK SR od roku 2016 svoj dotačný systém zverilo novej verejnoprávnej inštitúcii s názvom Fond na podporu umenia (FPU), ktorý našu činnosť v tomto roku nepodporil. Dovolím si poznamenať, že týmto rozhodnutím FPU významne utrpela veľmi potrebná komplexná odborná reflexia hudobnodramatického a hudobného umenia, ako aj baletu na Slovensku, ktorá tu pred založením Opera Slovakia dlhé roky v takejto intenzívnej miere absentovala. Spolu s Opera Slovakia nebol podporený ani projekt Monitoring divadiel Slovenského centra AICT, ktorý podobne ako my uverejňoval erudovanú reflexiu hudobnodramatického umenia vrátane činohry a tak nezávislá odborná reflexia v tejto oblasti momentálne nemá podporu štátu. Vďaka zanieteniu našich autorov vám napriek tomu aj v tomto roku odbornú reflexiu prinášame, ale pri súčasnom režime nemôžeme zabezpečiť jej komplexnosť. Verím, že sa situácia stabilizuje a FPU v budúcnosti svoj postoj prehodnotí. Financovanie odborného spravodajstva a publicistiky z FPU považujem za najlepší model zabezpečenia nezávislej a odbornej reflexie. Samozrejme, pre Opera Slovakia hľadáme aj ďalšie alternatívne zdroje.

Naše spoločné plány do budúcnosti smerujú predovšetkým k upevňovaniu postavenia a tvorbe silnej značky Opera Slovakia. Bol by som rád, ak by sme rozšírili našu produkčnú činnosť a dali príležitosť ďalším autorom a prispievateľom. Medzi nami je stále aktívna generácia skôr narodených umelcov, ktorí si pamätajú ešte staršie generácie svojich súpútnikov, bol by som rád, ak by sa nám podarilo podrobne zdokumentovať históriu opery na Slovensku. Som veľmi hrdý aj na naše prvé slovenské operné Kalendárium udalostí, ktoré zostavujeme spolu s uznávanou dokumentaristkou Elenou Blahovou-Martišovou. Tvorí sa tak vynikajúci zdroj informácií nielen pri pripomínaní si osobností a významných udalostí, ale je zároveň aj účinným podnetom pre následnú publicistiku. Naše Kalendárium si môžete pozrieť TU…. V jeho rozvoji neustále pokračujeme, je to neustály proces dopĺňania, overovania a aktualizácií.

Prvých päť rokov Opera Slovakia je za nami a ja som zbilancoval toto obdobie, ktoré je pre každý začínajúci projekt najťažším. Uplynuli veľmi rýchlo a boli plné zmien, kreativity, podnetov a impulzov. Som veľmi rád, že Opera Slovakia má široký čitateľský záber, a verím, že voči nám aj v budúcnosti zachováte priazeň, a my vám aj naďalej budeme prinášať stále obšírnejšie a hlavne nezávislé seriózne operno-operetno-hudobno-baletné spravodajstvo a publicistiku.”

Ľudovít Vongrej, šéfredaktor Opera Slovakia

fotogaléria z koncertov Opera Slovakia

video

Podporte časopis Opera Slovakia
Článok je chránený autorským zákonom a jeho akékoľvek použitie, alebo šírenie bez písomného súhlasu redakcie Opera Slovakia alebo autora je zakázané.

O autorovi

Ľudovít Vongrej

šéfredaktor Opera Slovakia, predseda redakčnej rady Opera Slovakia, spravodajca, publicista, odborný editor a hudobný producent, člen Slovenského centra Medzinárodnej asociácie divadelných kritikov (SC AICT)

Jeden komentár

  1. Michaela Mojžišová
    Michaela Mojžišová,

    Srdečne blahoželám Operaslovakii k poloohrúhlemu jubileu! A verím, že v čo najbližšej budúcnosti sa k rešpektu, ktorý si tento portál vydobyl u odbornej obce, aj k záujmu, ktorým ho zahŕňajú jeho čtatelia a fanúšikovia, pridá tiež adekvátna podpora zo strany FPU – aby sme mu mohli gratulovať aj pri príležitosti okrúhlej desiatky… Ľudovítovi Vongrejovi a jeho spolupracovníkom prajem veľa energie, výživných tém a kvalitných autorov – nech Vaše zanietenie vytrvá!

Zanechajte komentár

Sledujte nás na Facebooku