Zomrela muzikologička a pedagogička Irena Medňanská

0

Veľkosť písma

  • A
  • A
  • A
Vo štvrtok 31. decembra 2020 zomrela slovenská muzikologička, pedagogička a publicistka Prof. Mgr. art. Irena Medňanská, PhD., významná osobnosť slovenskej a európskej hudobnej pedagogiky, ktorej vedecko-výskumná, manažérska a publikačná činnosť prekročila hranice Slovenska. O smutnej udalosti informovala Štátna filharmónia Košice, kde kedysi pôsobila aj na poste riaditeľky.

Irena Medňanská sa narodila 28. júla 1950 v Považskej Bystrici. Po absolutóriu Konzervatória v Žiline (1971) pokračovala v štúdiu hry na akordeóne na Vysokej hudobnej škole Franza Liszta vo Weimare (SRN). Na Univerzite Martina Luthera v Halle/Salle absolvovala doktorandské štúdium v odbore Teória a dejiny hudby (1987 – 1992) a v r. 2000 úspešne habilitovala na Hudobno – tanečnej fakulte Vysokej školy múzických umení v Bratislave. V r. 2011 sa inaugurovala na profesorku na Univerzite v Ostrave v odbore Hudobná teória a pedagogika.

Irena Medňanská, zdroj: PU

Irena Medňanská pôsobila na všetkých typoch umeleckého školstva: na ZUŠ, ale viedla aj Hudobnú školu/Musikschule Bleicherode v Durínsku, ďalej na Konzervatóriu v Žiline, na učiteľských fakultách, katedrách hudby v Nitre, Žiline a najdlhšie v Prešove. V Prešove bola v rokoch 1993 – 2009 vedúcou katedry a tiež prodekankou pre zahraničné styky (1994 – 1997). V r. 1988 – 1991 zastávala funkciu riaditeľky Štátnej filharmónie Košice.

Jej vedecko-výskumná a publikačná činnosť sa orientovala na hudobnú pedagogiku ako vednú disciplínu, komparatívnu hudobnú pedagogiku, hudobnú estetiku, hudobnú sociológiu, ale aj výučbu akordeónu. V rokoch 2000 – 2011 pôsobila ako učiteľka kontinuálneho vzdelávania učiteľov hudby zo ZŠ a ZUŠ na Metodicko-pedagogickom centre r.p. Prešov. Od r. 2012 bola v tejto vzdelávacej inštitúcií vo funkcii lektora, garanta vzdelávacích programov a recenzenta.

Publikačná činnosť Ireny Medňanskej zahŕňa okrem dvoch vedeckých monografií vedecké a odborné štúdie v zahraničí a doma, recenzie monografií, publikácií, kritiky z festivalov a koncertov, odborné preklady z nemeckého jazyka, expertízne správy, populárno-vedecké články. Bola tiež spolupracovníčkou Opera Slovakia.

Podieľala sa aj na formovaní Spoločnosti Bélu Kélera, oživujúcej hudobný odkaz hudobného skladateľa – bardejovského rodáka Bélu Kélera.

Bola autorkou či spoluautorkou viacerých knižných publikácií. Vo februári 2020 vyšla kniha o bardejovskom rodákovi, hudobnom skladateľovi, klaviristovi, organistovi, pedagógovi a organizátorovi hudobného života Jozefovi Grešákovi, na ktorej sa autorsky podielali muzikologičky Irena Medňanská a Silvia Fecsková (písali sme to tom TU…).

Jozef Grešák, uvedenie knihy do života, 2019, Silvia Fecsková, Irena Medňanská, foto: Univerzitná knižnica PU

K jej najvýznamnejším prácam patria monografie Kinderchormusik aus dem Schaffen slowakischer Komponisten nach 1945 (1993) a Systematika hudobnej pedagogiky (2010).

Absolvovala študijné pobyty najmä v nemecky hovoriacich krajinách a zrealizovala viac ako 120 prednášok na kongresoch EAS, na univerzitách a vysokých hudobných školách v 16 krajinách Európy. Zastupovala krajiny strednej a východnej Európy v prezídiu Európskej asociácie pre hudobnú výchovu v r. 1992 – 2009; bola národnou koordinátorkou EAS pre Slovensko; členkou medzinárodnej redakčnej rady časopisu „Hudební výchova“ (2008), ako redakčných rád poľských vedecko-odborných časopisov.

Za svoju prácu a činnosť v prospech rozvoja hudobného školstva získala množstvo ocenení na univerzitnej, krajskej i celoslovenskej úrovni a udelili jej aj čestnú medailu Ministerstva zahraničných vecí Českej republiky za rozvoj spolupráce medzi vysokými školami v projekte ,,Most k spolupráci” (2000).

Karol a Irena Medňanskí na prednáškovom pobyte v Magdeburgu, 2019, foto: Telemann-Zentrum Magdeburg

Za svoju pedagogickú, publikačnú, medzinárodnú a manažérsku činnosť bolo Curicculum vitae Prof. Medňanskej zaradené do personálnej časti európskeho lexikónu hudobnej pedagogiky (Neues Lexikon der Musikpädagogik, Gustav Bosse Verlag Kassel 2001). K najvyšším oceneniam patrí Veľká medaila sv. Gorazda udelená Ministerstvom školstva vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky v roku 2012.

Irena Medňanská žila v Prešove a bola manželkou Karola Medňanského, muzikológa, hudobného historika, publicistu a hudobníka (viola da gamba).

Zdroj: HC, UNIPO, OS

Podporte časopis Opera Slovakia
Článok je chránený autorským zákonom a jeho akékoľvek použitie, alebo šírenie bez písomného súhlasu redakcie Opera Slovakia alebo autora je zakázané.

O autorovi

Zanechajte komentár